ΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ (CAPITAL CONTROLS) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (DIGITAL BANKING)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ (CAPITAL CONTROLS) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (DIGITAL BANKING)

ΦΙΛΙΠΠΑ, ΕΛΕΝΗ

ΑΡΣΕΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ

ABSTRACT Greece has been facing new reality in recent years, in particular since July 2015 with the imposition of capital controls. After ineffective efforts by different governments to overcome the problems created by the crisis that has rocked our country since 2008 and as a result of the global financial crisis, the implementation of capital restrictions was the only solution to avoid the collapse of the banking system. In this diploma thesis, the meaning of the crisis, a historical retrospect from 1847, which was when the first crisis in England appeared until today where our country is still in crisis that started in 2008, the meaning of capital controls, the reasons for their enforcement and the purpose they serve, are presented. Also, how Greece reached a step before bankruptcy and how the capital restrictions blocked this course, will be reported. Both the advantages and disadvantages of capital controls are clearly set out and a brief reference is made to countries that have experienced capital controls regimes from Ancient Sparti until the 21st century. The effects on Greek society are both positive and negative. In the second part of the thesis, there is an analysis of the alternative service networks, which were created thanks to the development of information and technology, which had not flourished in our country until the capital controls. Both the advantages and disadvantages are presented from the position of the banks and the standpoint of the customers in order to create an overall picture. Digital banking is a new service in our country which first appeared in 1997 and just two years later was developed by the big banks. The risks created by the use of alternative service networks are also highlighted and analyzed below. For further analytical inquiry of the issue, a study was conducted by providing a questionnaire, which was completed by 115 people. The questionnaire and the results of the survey are analyzed in detail and answer the question of whether bank customers use the alternative service networks influenced by the capital controls. To sum up, the conclusions are listed and drawn from all the above.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ 23 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ελλάδα βιώνει μια νέα πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα από τον Ιούλιο του 2015 με την επιβολή των capital controls. Μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες, χωρίς αποτέλεσμα, διαφορετικών κυβερνήσεων να ξεπεραστούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την κρίση που ταλάνιζε τη χώρα μας από το 2008 σαν απόρροια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η εφαρμογή των κεφαλαιακών περιορισμών ήταν η μόνη λύση για την αποφυγή της κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος. Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η έννοια της κρίσης, γίνεται μια ιστορική αναδρομή από το 1847, που εμφανίστηκε η πρώτη κρίση στην Αγγλία, μέχρι και σήμερα που η χώρα μας ακόμα δεν έχει εξέλθει από την κρίση που ξεκίνησε το 2008, παρουσιάζεται η έννοια των capital controls, οι λόγοι που οδηγούν στην επιβολή τους και ο σκοπός που εξυπηρετούν. Στη συνέχεια εκτενώς αναφέρεται πώς η Ελλάδα έφτασε ένα βήμα πριν την χρεοκοπία και πώς οι κεφαλαιακοί περιορισμοί ανέστειλαν την πορεία αυτή. Τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα των capital controls παραθέτονται με σαφήνεια και γίνεται μια σύντομη αναφορά στις χώρες που κατά καιρούς βιώνουν καθεστώτα κεφαλαιακών ελέγχων, από την Αρχαία Σπάρτη μέχρι και τον 21ο αιώνα. Αδιαμφισβήτητες είναι οι επιδράσεις στην ελληνική κοινωνία και χαρακτηρίζονται και θετικές αλλά και αρνητικές. Στο δεύτερο σκέλος της εργασίας παρουσιάζονται αναλυτικά τα εναλλακτικά δίκτυα εξυπηρέτησης που δημιουργήθηκαν χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας και της πληροφορικής και τα οποία στη χώρα μας δεν είχαν γνωρίσει μεγάλη άνθηση μέχρι τα capital controls. Παραθέτονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και από την πλευρά των τραπεζών αλλά και από την πλευρά των πελατών για να δημιουργηθεί μια σφαιρική εικόνα. Η ηλεκτρονική τραπεζική είναι νέα υπηρεσία στη χώρα μας και μόλις το 1997 έκανε πρώτη φορά την εμφάνισή της και 2 χρόνια αργότερα αναπτύχθηκε από τις μεγάλες τράπεζες. Υπαρκτοί είναι και οι κίνδυνοι που δημιουργούνται από τη χρήση των εναλλακτικών δικτύων εξυπηρέτησης και αναλύονται στη συνέχεια. Για την καλύτερη μελέτη του ζητήματος γίνεται πρακτική έρευνα, συντάσσοντας σχετικό ερωτηματολόγιο που απευθύνθηκε σε 115 άτομα. Οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου και γενικότερα τα αποτελέσματα της έρευνας αναλύονται με λεπτομέρεια και δίνουν τις απαντήσεις στο ερώτημα αν οι πελάτες των τραπεζών στράφηκαν στη χρήση των εναλλακτικών δικτύων εξυπηρέτησης επηρεασμένοι από τα capital controls. Εν κατακλείδι, παρατίθενται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από όλα τα ανωτέρω.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

E-BANKING
CAPITAL CONTROLS
DIGITAL BANKING

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-21T11:45:18Z
2017-11-29


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

23
1
70*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.