Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του βαθμού ικανοποίησης των εργαζόμενων στις αγροτικές πιστοδοτήσεις του τραπεζικού τομέα.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Measuring the relationship between the quality of the education provided to employees and the degree of employees’ satisfaction in agricultural financing of banking sector.
Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του βαθμού ικανοποίησης των εργαζόμενων στις αγροτικές πιστοδοτήσεις του τραπεζικού τομέα.

ΤΣΑΚΑΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΚΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Στην παρούσα διπλωματική εργασία, γίνεται διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του βαθμού ικανοποίησης των εργαζόμενων στις αγροτικές πιστοδοτήσεις του τραπεζικού τομέα. Εκτός από την κριτική παρουσίαση των κατάλληλων επιστημονικών θεωριών σχετικά με τις έννοιες της ικανοποίησης-υποκίνησης των εργαζομένων, της ποιότητας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διενεργήθηκε και πρωτογενής έρευνα σε τράπεζα, με την χρήση ερωτηματολογίου, για την μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των εργαζόμενων στον αγροτικό τομέα, από την ποιότητα εκπαίδευσης που τους παρέχεται. Στόχος της ερευνητικής διαδικασίας, ήταν να μετρηθεί η ικανοποίηση των εργαζομένων από α) τις υπηρεσίες της υλικοτεχνικής υποδομής που τους παρέχονται κατά τις εκπαιδεύσεις τους, β) την αξιοπιστία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, γ) την προθυμία-ικανότητα των εκπαιδευτών να ανταποκριθούν άμεσα στις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων, δ) την ασφάλεια που νοιώθουν από την συμπεριφορά των εκπαιδευτών και ε) την ενσυναίσθηση-κατανόηση που απολαμβάνουν από τους εκπαιδευτές και γενικότερα από το εκπαιδευτικό σύστημα της τράπεζας.
The aim of this dissertation is measuring the relationship between the quality of the education provided to employees and the degree of employees’ satisfaction in agricultural financing of banking sector. Apart from the critical presentation of the appropriate academic theories about satisfaction-motivation of employees, quality and educational process, further research was conducted through questionnaires, about measuring the relationship between the degree of employees satisfaction and the quality of the provided education to them, in banking sector. The aim of the research approach was to examine the degree of employees satisfaction from a) the tangibles of educational process, b) the reliability of the educational process, c) the responsiveness-willingness provided to employees in the educational process, d) the assurance which they feel about the trainers behavior and e) the empathy-individualized attention the trainers provided to employees about educational process.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

BANK
HRM
QUALITY
ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ
INTERNALCUSTOMER
ΔAΔ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
EDUCATION
MOTIVATION
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
SATISFACTION
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣΠΕΛΑΤΗΣ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-12
2018-05-21T11:45:39Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
28
96*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.