Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στη διαμόρφωση της στρατηγικής της εταιρικής διακυβέρνησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
The role of internal audit in shaping the corporate governance strategy of financial institutions
Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στη διαμόρφωση της στρατηγικής της εταιρικής διακυβέρνησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Καρανάσος, Βασίλειος

Μπουφούνου, Παρασκευή
Χέβας , Δημοσθένης

«Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθά τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης» (Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 2008). Η εταιρική διακυβέρνηση μέσα από ένα σύνολο αρχών και βέλτιστων πρακτικών, διασφαλίζει τους μετόχους και το διοικητικό συμβούλιο αποτελώντας ένα δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ της διοίκησης της επιχείρησης, του διοικητικού συμβουλίου, των μετόχων και των ενδιαφερόμενων μερών. Επίσης, υποδεικνύει μεθόδους δημιουργίας αποτελεσματικών δομών μέσω της οποίας θα παρακολουθείται η πορεία προς την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων τόσο από το διοικητικό συμβούλιο όσο και από τους μετόχους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται δυναμικά ανάπτυξη, βέλτιστη διάρθρωση των κεφαλαίων της οικονομικής οντότητας με απόλυτη εναρμόνιση με το κανονιστικό, νομικό και εποπτικό – θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου λειτουργούν οι οργανισμοί και κατ’ επέκταση δραστηριοποιούνται και ελίσσονται στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης τα τελευταία χρόνια έχει συγκεντρώσει παγκοσμίως το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον διότι κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, συνδέθηκε άμεσα με τις αποτυχίες στον τραπεζικό τομέα. Στη σύγχρονη εποχή οι οικονομικές οντότητες, τόσο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και οι επιχειρήσεις, χαρακτηρίζονται από την έκθεσή τους στη μεταβλητότητα του παγκόσμιου αλλά και τοπικού οικονομικού περιβάλλοντος που επηρεάζονται από τους παγκόσμιους οικονομικούς συντελεστές. Ο εσωτερικός έλεγχος, μέσω των Διεθνών Προτύπων για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, προσθέτει αξία και συμμετέχει στη διαμόρφωση της εταιρικής διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές εξελίξεις, το συνεχώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό και θεσμικό περιβάλλον και την κατακόρυφη αύξηση των εποπτικών απαιτήσεων. Επίσης, μέσω των οδηγιών του εποπτικού πλαισίου και των αναβαθμισμένων υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου, ενισχύονται οι πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης και προσαρμόζονται στο κλίμα της εποχής.
πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες
“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes” (Hellenic Institute of Internal Auditors, 2008). Corporate governance, through a set of principles and best practices, ensures the shareholders and the board of directors, by acting like a channel of communication between the company's management, board of directors, shareholders and stakeholders. It also identifies ways to create effective structures to monitor the progress of business goals by both the board and shareholders. In that way, a dynamic growth, an optimal structure of the funds of the entity is achieved, in full alignment with the regulatory, legal and supervisory - institutional framework under which the financial entities operate in the financial markets. The concept of corporate governance in recent years has gained the academic interest worldwide because during the financial crisis it was linked to failures in the banking sector. Nowadays, both financial institutions and businesses are characterized by their exposure to a high volatile global and domestic economic environment influenced by universal economic factors. Internal Audit, through International Standards for Professional Practice of Internal Audit, adds value and participates in shaping the corporate governance, taking into account economic developments, the constantly changing legislative and institutional environment and the sharp increase in supervisory requirements. In addition, through the guidelines of the supervisory framework and the upgraded internal auditing services, the practices of corporate governance are strengthened and adapted to the current state of affairs.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Internal Audit Corporate Governance
Εσωτερικός Έλεγχος Εταιρική Διακυβέρνηση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-12
2018-05-21T11:47:03Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
9
85

Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)