Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, μέθοδοι εκτίμησης και αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων από τον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, μέθοδοι εκτίμησης και αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων από τον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα.

Αναστάκος, Δημήτριος

Ψυχογυιός, Δημήτριος
Ψυλλάκη, Μαρία

The purpose of this dissertation is to highlight the accumulation of non-performing loans and their management as one of the biggest problems that facing the Greek economy and especially the Greek banking system since the outbreak of the 2008 global financial crisis. Accordingly, a brief presentation of the Greek financial system since the beginning of the 2008 global crisis and the institutional framework of non-performing loans in addition to a description of the valuation methods for NPLs collateral and an exploration of some of the best possible ways to cover a significant part of the banking institutions financing gap, is necessary. Finally, presenting examples of actual assets evaluation, the application of valuation methods and the resulting conclusions from its proper use are being analyzed.
Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να αναδείξει τη διόγκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τη διαχείρισή τους ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα από την εμφάνιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Έτσι λοιπόν παρουσιάζονται συνοπτικά οι εξελίξεις στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα από την αρχή της παγκόσμιας κρίσης του 2008, το θεσμικό πλαίσιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αναλυτική περιγραφή των μεθόδων αποτίμησης ως εξασφαλίσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων και ανάλυση μερικών από τους καλύτερους δυνατούς τρόπους αξιοποίησης ώστε να καλύψουν σημαντικό μέρος του κεφαλαιακού ανοίγματος των τραπεζικών ιδρυμάτων. Τέλος, αναλύονται παραδείγματα αξιολόγησης πραγματικών περιουσιακών στοιχείων, με εφαρμογή μεθόδων αποτίμησης και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη σωστή χρήση τους.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Μέθοδοι Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων
Θεσμικό πλαίσιο
Τρόποι Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων
Mη εξυπηρετούμενα δάνεια
Χρηματοοικονομική κρίση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-12
2018-05-21T11:47:23Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

88
0
49*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.