Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, μέθοδοι εκτίμησης και αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων από τον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, μέθοδοι εκτίμησης και αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων από τον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα.

Αναστάκος, Δημήτριος

Ψυχογυιός, Δημήτριος
Ψυλλάκη, Μαρία

The purpose of this dissertation is to highlight the accumulation of non-performing loans and their management as one of the biggest problems that facing the Greek economy and especially the Greek banking system since the outbreak of the 2008 global financial crisis. Accordingly, a brief presentation of the Greek financial system since the beginning of the 2008 global crisis and the institutional framework of non-performing loans in addition to a description of the valuation methods for NPLs collateral and an exploration of some of the best possible ways to cover a significant part of the banking institutions financing gap, is necessary. Finally, presenting examples of actual assets evaluation, the application of valuation methods and the resulting conclusions from its proper use are being analyzed.
Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να αναδείξει τη διόγκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τη διαχείρισή τους ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα από την εμφάνιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Έτσι λοιπόν παρουσιάζονται συνοπτικά οι εξελίξεις στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα από την αρχή της παγκόσμιας κρίσης του 2008, το θεσμικό πλαίσιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αναλυτική περιγραφή των μεθόδων αποτίμησης ως εξασφαλίσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων και ανάλυση μερικών από τους καλύτερους δυνατούς τρόπους αξιοποίησης ώστε να καλύψουν σημαντικό μέρος του κεφαλαιακού ανοίγματος των τραπεζικών ιδρυμάτων. Τέλος, αναλύονται παραδείγματα αξιολόγησης πραγματικών περιουσιακών στοιχείων, με εφαρμογή μεθόδων αποτίμησης και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη σωστή χρήση τους.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Μέθοδοι Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων
Θεσμικό πλαίσιο
Τρόποι Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων
Mη εξυπηρετούμενα δάνεια
Χρηματοοικονομική κρίση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-12
2018-05-21T11:47:23Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

88
0
49*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)