δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ, ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
THE TAX EVASION IN GREECE AND THE MONEY LAUNDERING

ΤΟΛΙΚΑ, ΙΩΑΝΝΑ

ΔΡΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σε αυτή την διπλωματική εργασία, θα γίνει μια προσπάθεια να αναλύσουμε την έννοια της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της διαφθοράς από την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η ανάλυση μας έχει σκοπό την απόκτηση μίας ολοκληρωμένης εικόνας της οικονομικής κατάστασης που υπάρχει κυρίως στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ακόμη, θα γίνει προσπάθεια ανάλυσης του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα καθώς και των μεθόδων αντιμετώπισης από τον κρατικό μηχανισμό, προκειμένου να καταπολεμήσει ή έστω να περιορίσει το πρόβλημα. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει λόγος για τα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός φορολογικού συστήματος αλλά και την ανάγκη ύπαρξης του συστήματος, παγκοσμίως. Επιπλέον, θα ασχοληθούμε με το ισχύων νομοθετικό πλαίσιο κάνοντας μία εκτενή αναφορά στα είδη φόρων που έχει υιοθετήσει μέχρι σήμερα η Ελλάδα. Τέλος, θα αναλύσουμε τις φορολογικές μνημονιακές δεσμεύσεις που μας επιβλήθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα αναπτύξουμε το σοβαρό θέμα της φοροδιαφυγής. Εκεί, θα αναλύσουμε τις κυριότερες μεθόδους φοροδιαφυγής και θα εντοπίσουμε τους τρόπους αντιμετώπισής της. Στο τρίτο κεφάλαιο, θα διακρίνουμε τη διαφορά μεταξύ της φοροδιαφυγής και της φοροαπαλλαγής και θα αναπτύξουμε την πιο συχνή μέθοδο φοροαποφυγής που σχετίζεται, με την υποκεφαλαιοδότηση. Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα ασχοληθούμε με το παγκόσμιο οικονομικό φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το γνωστό και ως ξέπλυμα χρήματος. Στο κεφάλαιο αυτό, θα αναπτύξουμε τόσο τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, προκειμένου να χαθούν τα ίχνη του παράνομου χρήματος, όσο όμως και με τις δράσεις που ακολουθούνται από τους διεθνείς οργανισμούς και τα κράτη, για το περιορισμό του. Στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται μία συγκριτική μελέτη, εκεί θα δούμε τον απολογισμό της Α.Α.Δ.Ε για το 2017, αλλά και μέσα από γραφήματα θα ανακαλύψουμε την έκταση του φαινομένου παγκοσμίως. Τέλος, θα ασχοληθούμε με τις προβλέψεις του Δ.Ν.Τ, τόσο για την ελληνική όσο και για την διεθνή οικονομική κοινότητα. Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αυτής, θα αναπτύξουμε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ακόμη, θα δούμε τις ωφέλειες που μπορούν να προκύψουν για το κοινωνικό σύνολο, αφού η πάταξη του φαινομένου, θα έχει ως αποτέλεσμα την πιο ορθολογική κατανομή των φορολογικών βαρών στους πολίτες και έτσι, τον εκμηδενισμό των κοινωνικών ανισοτήτων.
ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
In this diploma thesis, an attempt will be made to analyze the concept of tax evasion, tax evasion and corruption by money laundering. Our analysis aims to obtain a complete picture of the economic situation that exists mainly in Greece and abroad. In addition, an attempt will be made to analyze the legislative framework in Greece as well as the methods of dealing with the state mechanism in order to combat or even limit the problem. Specifically, the first chapter will discuss the characteristics of a tax system and the need for the system to exist worldwide. Furthermore, we will deal more closely with the current legislative framework by making an extensive reference to the types of taxes that Greece has adopted so far. Finally, we will analyze the tax memorandum commitments imposed by the European Support Mechanism. In the second chapter, we will develop the serious issue of tax evasion. Here, we will analyze the main methods of tax evasion and identify ways to address it. In the third chapter, we will distinguish the difference between tax evasion and tax avoidance and develop the most common tax avoidance method associated with sub-fundraising. In the fourth chapter, we will deal with the global economic phenomenon of money laundering. In this chapter, we will develop both the methods used globally in order to get rid of the traces of illegal money, but also with the actions taken by international organizations and states to limit it. In the fifth chapter, there is a comparative study, there we will see the A.A.Δ.Ε report for 2017, but also through graphs we will discover the extent of the phenomenon world-wide. Finally, we will deal with the IMF's forecasts for both the Greek and the international economic community. In the final chapter of this work, we will develop the Operational Program for Combating Tax Evasion. We will also look at the benefits that can be gained for the society as fighting the phenomenon will result in a more rational distribution of tax burdens to citizens and thus the elimination of social inequalities.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-12
2018-05-21T11:47:47Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
12
80*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.