Τραπεζικά Πληροφοριακά Συστήματα και τα οφέλη της χρήσης του e-banking στις Ελληνικές Τράπεζες

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
Banking Information Systems and the benefits of using e-banking at Hellenic Banks
Τραπεζικά Πληροφοριακά Συστήματα και τα οφέλη της χρήσης του e-banking στις Ελληνικές Τράπεζες

Τερζής, Ιωάννης

Παπαναστασόπουλος, Γεώργιος
Αγγελίδης, Τιμόθεος

Electronic banking is nowadays a rapidly growing branch of banking. Its expansion is mainly due to the rapid improvement of technological conditions, which makes it possible for millions of people worldwide to use it, thus improving their daily lives. The aim of this research, which is being done in the frames of this diploma thesis, is to identify the views and the thoughts of both the clients and the bank executives regarding the use of e-banking services by the four systemic banks of Greece. For this reason, a double questionnaire was developed, which was distributed both to customers of these banks and to employees of these banks. Applying appropriate descriptive and inductive statistics tools, it was found that customers of Greek systemic banks use enough electronic banking services, although they are not fully aware of the possibilities offered by them. On the other hand, banking executives clearly have more information on the issue. However, in order to further expand its use, ways should be found to broaden its benefits to the general public.
Η ηλεκτρονική τραπεζική αποτελεί στις μέρες μας έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο της τραπεζικής. Η εξάπλωσή της αυτή οφείλεται κυρίως στην ταχύτατη βελτίωση των τεχνολογικών συνθηκών, γεγονός που κάνει εφικτή την χρήση τους για εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την καθημερινότητά τους. Σκοπός της παρούσας έρευνας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο εκπόνησης αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι ο προσδιορισμός των απόψεων και των σκέψεων τόσο των πελατών, όσο και των τραπεζικών στελεχών σε σχέση με την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών e-banking από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες της Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό, κατασκευάστηκε ένα διπλό ερωτηματολόγιο, το οποίο διαμοιράστηκε τόσο σε πελάτες, όσο και σε εργαζόμενους των τραπεζών αυτών. Εφαρμόζοντας κατάλληλα εργαλεία περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής, βρέθηκε ότι οι πελάτες των ελληνικών συστημικών τραπεζών χρησιμοποιούν αρκετά τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής, αν και δεν είναι πλήρως ενημερωμένοι σε σχέση με τις δυνατότητες που αυτή προσφέρει. Από την άλλη πλευρά, τα τραπεζικά στελέχη σαφώς και έχουν περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με το θέμα. Ωστόσο, προκειμένου να διευρυνθεί περαιτέρω η χρήση της, θα πρέπει να βρεθούν τρόποι ευρύτερης διάδοσης των πλεονεκτημάτων της στο ευρύ κοινό.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Views and perceptions of clients and bank executives
Ηλεκτρονική τραπεζική
Electronic banking
Απόψεις και αντιλήψεις πελατών και τραπεζικών στελεχών

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-21T11:50:07Z
2018-05-12


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

99
1
5*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)