Η συμβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως φορέας χρηματοδότησης έργων, στην ανάπτυξη του τουριστικού τομέα μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2000-2020. Αξιολόγηση, αποτίμηση και προτάσεις βελτίωσης.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
The contribution of the Region of Central Macedonia, as a project funding agency, in the development of the tourism sector via the 2000-2020 Operation Programmes. Appraisal, evaluation, and improvement proposals.
Η συμβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως φορέας χρηματοδότησης έργων, στην ανάπτυξη του τουριστικού τομέα μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2000-2020. Αξιολόγηση, αποτίμηση και προτάσεις βελτίωσης.

Κοϊτσίδου, Χρυσή

Τσόγκας, Μάρκος
Παρπαϊρης, Δημήτρης

The purpose of this dissertation is to examine the contribution of the Region of Central Macedonia, as a project funding agency, in the development of the tourism sector during the 2000-2020 period. In particular, it focuses on the presentation and study of the two completed Operational Programmes (2000-2006 and 2007-2013 periods) and the current Operational Programme (2014-2020 period). The main purpose of this thesis is to assess the policy evolution over time in the growth of the tourism sector in the Region of Central Macedonia and the improvement of the tourism product through the implementation of the above Operational Programmes. Initially, the current state of the regional tourism product and the data that affect the regional tourism economy are depicted. Subsequently, we present the funds that are available to the regional government of Central Macedonia for the implementation of projects and actions through the Public Investments Programme, the Community Initiatives, the Central Autonomous Funds, the financial incentives provided by the national Development Law. It has also been vital to describe the function of the Region of Central Macedonia as a project funding agency in order to illustrate its contribution to the development of the wider area. Furthermore, by studying the three Regional Operational Programmes and the focus that is placed on the tourism sector (as an economic development factor), we evaluate their contribution in the improvement of the tourism product. By using primary data of the Central Macedonia Public Investments Programme, we have carried out an evaluation of the utilization of Community Funds in the implementation of projects that contribute to tourism growth. The outcome assessment of the Operational Programmes is completed with their comparative evaluation; thus, we present the intertemporal differences on a policy, targets, projects and results level. Finally, based on the above analysis, we propose ways -both on a strategic policy level, as well as on a project selection level- to ameliorate the tourism product and enhance the sustainable development of the tourism sector in the Region of Central Macedonia, through the financing tools available via the Public Investments Programme.
Περιέχει: Διαγράμματα, Πίνακες, Σχήματα
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τη συμβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως φορέα χρηματοδότησης έργων, στην ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, κατά την περίοδο 2000-2020. Ειδικότερα, εστιάζει στην παρουσίαση και μελέτη των δύο ολοκληρωμένων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 και 2007-2013 και του τρέχοντος προγράμματος 2014-2020. Απώτερος σκοπός της εργασίας είναι, να αποτιμηθούν η διαχρονική εξέλιξη της στρατηγικής για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Περιφέρεια και η βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, μέσα από την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. Αρχικά παρουσιάζονται η υφιστάμενη κατάσταση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας και στοιχεία που αποτυπώνουν τη συμβολή του τουρισμού στην οικονομία της. Στη συνέχεια περιγράφονται οι οικονομικοί πόροι που έχει στη διάθεσή της η Περιφέρεια προκειμένου να υλοποιήσει έργα και δράσεις μέσω του ΠΔΕ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, των Ιδίων Πόρων και των οικονομικών κινήτρων που παρέχει μέσω των Αναπτυξιακών Νόμων. Για την κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει η Περιφέρεια στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της, απαραίτητη είναι και η περιγραφή του ρόλου της ως φορέα χρηματοδότησης έργων/δράσεων. Η αξιολόγηση της συμβολής των τριών ΠΕΠ στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος επιδιώκεται μέσα από τη μελέτη των προγραμμάτων και τη σημασία που αποδίδεται κάθε φορά στον τουρισμό, ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. Με βάση το πρωτογενές υλικό του ΠΔΕ της Περιφέρειας επιχειρείται η αξιολόγηση της αξιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων για την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τουρισμού. Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων των ΠΕΠ ολοκληρώνεται με τη συγκριτική αξιολόγηση αυτών από την οποία αναδεικνύονται οι διαφορές που εντοπίζονται διαχρονικά σε επίπεδο στρατηγικής, στόχων, έργων και αποτελεσμάτων. Τέλος, με βάση την ανωτέρω ανάλυση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας, μέσω των δυνατοτήτων χρηματοδότησης που παρέχει η διαχείριση του ΠΔΕ και αφορούν, τόσο σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο επιλογής έργων και δράσεων.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-21T11:52:15Z
2018-05-13


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
133
192*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)