δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Χρήση νανοσύνθετων προσροφητικών Μπετονίτη/Χιτοζάνης για την απορρύπανση του νερού.
Betonite/Chitozan nanocomposites adsorbents for depollution of water.

Πισσάνου, Μάρθα

ΒΑΚΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ, ΑΡΗΣ

Surface water, groundwater and industrial or domestic wastewater contain many different pollutants. These pollutants include inorganic, organic compounds and pathogenic microorganisms that are dangerous to humans, animals and plants. Increasing demand for clean water has attracted the attention of several researchers to find cost-effective solutions for the management, purification and recovery of drinking water and wastewater. Adsorption is superior to other processes, due to the low cost, the flexibility, simplicity and the ease of design, and the fact that it leads to the formation of non-harmful substances. The development of a biodegradable, environmental friendly, adsorbent materials with controlled properties has been a matter of great research challenge in recent years. The adsorption capacity of clays is often used to remove undesirable substances from aqueous solutions. Chitosan is widely used in biological applications due to its biocompatibility and biodegradability. In this paper we will analyze the types of water pollution, we will focus on the bentonite and chitosan as adsorbents, we will introduce the basic concepts of adsorption and we will do an overview of its processes, we will deal with the recent developments in a new technique in which the immobilization of chitosan in bentonite creates a new nanocomposite adsorbent material with a promising future in water pollution.
Τα επιφανειακά ύδατα, τα υπόγεια ύδατα και τα βιομηχανικά ή οικιακά λύματα εμπεριέχουν πολλούς και διαφορετικού είδους ρύπους. Αυτές οι ρυπογόνες ουσίες περιλαμβάνουν ανόργανες, οργανικές ενώσεις και παθογόνους μικροοργανισμούς που είναι περισσότερο ή λιγότερο επικίνδυνες για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά. H όλο και μεγαλύτερη ζήτηση καθαρού νερό έχει τραβήξει την προσοχή αρκετών ερευνητών για την αναζήτηση οικονομικά αποδοτικών λύσεων, για την διαχείριση, τον καθαρισμό και την ανάκτηση του πόσιμου νερού καθώς και των υδατικών λυμάτων. Η προσρόφηση υπερέχει έναντι άλλων διεργασιών, για το χαμηλό κόστος της, την ευελιξία, την απλότητα και την ευκολία του σχεδιασμού, την ευκολία της λειτουργίας και για το ότι οδηγεί στο σχηματισμό μη επιβλαβών ουσιών. Η ανάπτυξη βιοαποικοδομήσιμων φιλικών προς το περιβάλλον προσροφητικών υλικών με ελεγχόμενες ιδιότητες αποτελεί ένα θέμα μεγάλης ερευνητικής πρόκλησης τα τελευταία χρόνια. H μέθοδος της προσρόφησης σε ορυκτά χρησιμοποιείται συχνά για την απομάκρυνση ανεπιθύμητων ουσιών από τα υδατικά διαλύματα. Η χιτοζάνη χρησιμοποιείται ευρέως σε βιολογικές εφαρμογές λόγω της βιοσυμβατότητας και της βιοδιασπασιμότητας της. Στην παρούσα εργασία θα αναλύσουμε τα είδη της υδατικής ρύπανσης, θα εστιάσουμε στον σύνθετο μπεντονίτη και την χιτοζάνη ως προσροφητικά υλικά, θα κάνουμε μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της προσρόφησης και μια επισκόπηση των διαδικασιών της και θα ασχοληθούμε με τις πρόσφατες εξελίξεις σε μια νέα τεχνική κατά την οποία η ακινητοποίηση της χιτοζάνης σε μπεντονίτη δημιουργεί ένα νέο νανοσύνθετο προσροφητικό υλικό με πολλές υποσχόμενες δράσεις στην απορρύπανση των υδάτων.
Περιέχει: 32 Εικόνες, 6 Σχήματα, 2 Πίνακες

Διπλωματική Εργασία / Dissertation

Μπεντονίτης, Bentonite
Προσρόφηση, Adsorption
Αντιδραστήρας Σταθερής κλίνης, Fixed bed reactor
Υδατική ρύπανση, Water Pollution
Νανοσύνθετα, Nanosynthetics
Χιτοζάνη, Chitosan

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-21T11:52:38Z
2018-05-13


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
148
8*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.