δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
ΒΑΡΥΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ
GRAVITATIONAL WAVES AND COSMOLOGY

Σκάρα, Φωτεινή

Κοκορέλης, Χρήστος
Περιβολαρόπουλος, Λέανδρος

This MSc thesis negotiates the General Theory of Relativity prediction, which concerns gravity and the curvature of spacetime. In this context, we study the characteristics of gravitational waves, the new physics and cosmology that describes the beginning of the universe, the sources of gravitational waves that are used to measure the expansion rate of the universe and the equation of state of dark matter, the energy area of gravitational wave experiments being carried out and their characteristics because that gravitational waves are very weak, observations, verified or not, the parallel and complementary observations of gravitational waves in the radio regime of the electromagnetic spectrum. Finally, we study the scalar-tensor theories and the f(R) theories.
Περιέχει : 33 εικόνες, 7 πίνακες, συντομογραφίες και ακρωνύμια, συμβάσεις.
Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται την πρόβλεψη της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας που αφορά τη βαρύτητα και την καμπυλότητα του χωροχρόνου. Στο πλαίσιο αυτό μελετώνται τα χαρακτηριστικά των βαρυτικών κυμάτων, η νέα φυσική και κοσμολογία που περιγράφει την αρχή του σύμπαντος, οι πηγές βαρυτικών κυμάτων και πως χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του ρυθμού διαστολής του σύμπαντος και της καταστατικής εξίσωσης της σκοτεινής ύλης, η περιοχή ενεργειών των βαρυτικών κυμάτων, τα πειράματα που πραγματοποιούνται καθώς και τα χαρακτηριστικά τους μια που τα βαρυτικά κύματα είναι πολύ ασθενή, οι παρατηρήσεις, επαληθευμένες και μη, η παράλληλη και συμπληρωματική παρατήρηση των βαρυτικών κυμάτων στα ραδιοκύματα. Τέλος, μελετώνται οι βαθμοτανυστικές θεωρίες και οι f(R) θεωρίες της βαρύτητας.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

General Relativity
f(R) Theories
Gravitational Waves
Κοσμολογία
Cosmology
Scalar-Tensor Theories
f(R) Θεωρίες
Βαρυτικά Kύματα
Γενική Σχετικότητα
Βαθμοτανυστικές Θεωρίες

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-21T11:53:55Z
2018-05-06


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
244
2*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.