δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2018 (EL)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
PERFORMANCE APPRAISAL AND REWARDS AS MOTIVATORS FOR EMPLOEES

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΡΟΝΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στο παρελθόν έχουν διατυπωθεί ποικίλες απόψεις από πληθώρα επιστημόνων σχετικά με την έννοια της παρακίνησης των ατόμων στον χώρο της εργασίας. Το φάσμα αυτών των επιστημόνων ήταν και είναι πολύ μεγάλο και συμπεριλαμβάνει τόσο ανθρώπους των επιχειρήσεων όσο και ψυχολόγους αλλά και μελετητές της συμπεριφοράς. Όλοι αυτοί επιχείρησαν να εντοπίσουν τα αίτια της ανθρώπινης συμπεριφοράς δίνοντας μια απάντηση στο ερώτημα τι είναι αυτό που ωθεί τον άνθρωπο να δράσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Οι επιχειρήσεις λειτουργούν σ’ ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Οι στόχοι για κάθε επιχείρηση είναι η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα, η ποιότητα και η αποδοτικότητα. Προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω είναι οι εργαζόμενοι, δηλαδή οι ανθρώπινοι πόροι, οι οποίοι αποτελούν τον μοναδικό παράγοντα που θα ενεργοποιήσει κι αξιοποιήσει όλους τους συντελεστές παραγωγής, ώστε η κάθε επιχείρηση να επιτύχει τους προκαθορισμένους στόχους της. Με το παραπάνω θεωρητικό υπόβαθρο, η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει, συνδέει και αναλύει τις συγκεκριμένες έννοιες.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
A variety of views has been expressed in the past by a total of scientists about the concept of motivating people in the workplace. The range of these scientists was and is very large and includes both business people, psychologists as well as behavioral scholars. All of them have tried to identify the causes of human behavior by giving an answer to the question of what drives man to act in a certain way, both economically and socially. Businesses operate in a globalized economic, social and technological environment. The goals for each business are competitiveness, productivity, quality and efficiency. The prerequisite for achieving this is the workers, ie the human resources, which are the only factor that will activate and utilize all the factors of production so that each enterprise achieves its predetermined goals. With this theoretical background, this work presents, links and analyzes these concepts.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-04-29
2018-05-21T11:54:19Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
2
63

Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.