Εκτίμηση και Ανάλυση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά τη Λειτουργία Νοσοκομείου και Θέσπιση Στόχων στο πλαίσιο των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Assessment and Analysis of environmental impacts during Hospital operation and setting of targets in the context of Environmental Management Systems.
Εκτίμηση και Ανάλυση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά τη Λειτουργία Νοσοκομείου και Θέσπιση Στόχων στο πλαίσιο των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

ΦΙΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Βαρζάκας, Θεόδωρος
Πολίτης, Ιωάννης

Στην εποχή που ζούμε, δυο αιώνες περίπου από την βιομηχανική επανάσταση, οι επιχειρήσεις και οι παγκόσμιοι Οργανισμοί, βρίσκονται αντιμέτωποι με την έλλειψη πρώτων υλών, το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και όλους τους κινδύνους που απορρέουν από αλλαγή αυτή. Η ανεξέλεγκτη παραγωγική διαδικασία στις περισσότερες χώρες και η αλόγιστη εκμετάλλευση της Γής, έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον και την ατμόσφαιρα του πλανήτη μας. Την τελευταία δεκαετία όλο και περισσότερες επιχειρήσεις-οργανισμοί, διακρίνοντας τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσουν, προβαίνουν σε διάφορες δεσμεύσεις για την εξασφάλιση του τρόπου λειτουργίας τους σε αρμονία με την βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Έτσι υιοθετούν στρατηγικές για την επίτευξη στόχων σε θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας, όπως τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, την μείωση κατανάλωσης ορυκτών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την επίτευξη των οικονομικών τους στόχων. Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των οργανισμών, αλλά και η ανάγκη συντονισμένης προσπάθειας για περιβαλλοντική διαχείριση, οδήγησε στην ανάπτυξη, σε Εθνικό αρχικά επίπεδο, των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), που στην συνέχεια εξελίχθηκαν και σε διεθνές επίπεδο. Τα περισσότερο διαδεδομένα ΣΠΔ σήμερα είναι το ISO 14001 και το EMAS. Όπως πολλές επιχειρήσεις, έτσι και οι Υγειονομικές Μονάδες, κατά τη λειτουργία τους, συνδέονται με πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα. Η παραγωγή μεγάλου όγκου υγρών και στερεών αποβλήτων, η κατανάλωση ενέργειας, η παραγωγή αερίων ρύπων, ο θόρυβος και οι προμήθειες είναι μερικά από αυτά. Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία, θα προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε και να αναλύσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη λειτουργία της Υγειονομικής Μονάδος "Metropolitan Hospital" και στη συνέχεια στο πλαίσιο του ΣΠΔ ISO 14001, της νομοθεσίας και της βιβλιογραφίας να θεσπίσουμε στόχους για την βελτίωση της περιβαλλοντικής της εικόνας.
Nowadays, almost, two centuries after industrial revolution took place, businesses and global organizations are faced with the lack of raw materials, the phenomenon of climate change and all the dangers this revolution brought. In most countries, both uncontrolled production processes and inexorable exploitation of Earth have caused huge disasters in the natural environment and atmosphere of our planet. Over the last ten years, more and more business organizations, having realized the dangers they have to face, try to operate their units in a way which protects the quality of the environment. Thus, they have started using the appropriate methods in order to achieve goals such as reducing energy consumption, reducing consumption of mineral resources, protecting the environment without, of course, losing their economic goals. The environmental awareness of the organizations, as well as the need for the right environmental management, led to the development of an Environmental Management System (EMS) on a national level, in the beginning, which, finally, moved up to international level. Nowadays, the most common EMSs are ISO 14001 and EMAS. Like many other businesses, Health Units, during their operation, are associated with various environmental problems because of their production of large volumes of liquid and solid waste, their energy consumption, production of gaseous pollutants and, last but not least, noise. In this thesis, we will, first of all, try to assess and analyze the environmental impacts caused by the operation of the "Metropolitan Hospital". Secondly, we will set objectives for improving environmental profile of this particular Health Unit by using EMS ISO 14001, existing legislation and existing bibliography.
Περιέχει: Εικόνες, Πίνακες και Διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Υγειονομικές Μονάδες
Ενέργεια
Απόβλητα
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Στόχοι

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-13
2018-05-21T16:11:10Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
108*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.