δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Η Νομισματική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 2002-2017
The Monetary Policy of the European Central Bank, 2002-2017

Θεοδωρόπουλος, Γεώργιος

Στρατής, Κωνσταντίνος
Αλεξάκης, Παναγιώτης

Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία αναλύεται η πορεία της νομισματικής πολιτικής που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από το 2002 κι εντεύθεν, τα μέτρα που έλαβε για να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση μετά το 2008, ενώ, παράλληλα, αποτυπώνονται διαγραμματικά τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη και δείκτες που καθόρισαν και επηρέασαν την λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή των όποιων μέτρων κρίθηκαν κατά καιρούς κατάλληλα ή και αναγκαία για την πληρέστερη και ορθότερη πραγμάτωση της δρομολογηθείσας νομισματικής πολιτικής. Αρχικά σκιαγραφείται η πορεία προς την ευρωπαϊκή νομισματική ένωση και η μετάβαση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ακολούθως παρατίθεται το θεωρητικό υπόβαθρο της νομισματικής πολιτικής. Εν συνεχεία, περιγράφονται οι τρόποι και τα μέσα άσκησης της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συμβατικά και μη, καθώς και το πώς γίνεται ο έλεγχος της προσφοράς χρήματος. Με βάση το εν λόγω θεωρητικό υπόβαθρο, έπεται η ανάλυση της νομισματικής πολιτικής με χρήση συγκεκριμένων ποσοτικών μεγεθών, όπως αυτή ακολουθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την περίοδο 2002-2017. Περαιτέρω, αναλύεται η σχέση χρήματος και εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και της έννοιας του πολλαπλασιαστή χρήματος και του πολλαπλασιαστή νομισματικής βάσης. Τελικώς, εξάγονται συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής σε ό,τι αφορά την άσκηση της νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έως τώρα.
This dissertation analyzes the course of the monetary policy followed by the European Central Bank since 2002 and the measures taken to cope with the economic crisis after 2008 while charting the main financial factors and indicators that have defined and have influenced decision-making and the implementation of any measures that have been judged at times appropriate or necessary for a more complete and correct implementation of the rooted monetary policy. First, the path to the European Monetary Union and the transition to the European Central Bank is outlined, and then the theoretical background of the monetary policy is presented. It then describes the ways and means of exercising monetary policy in the European Central Bank, whether conventional or not, and how money supply is controlled. On the basis of this theoretical background, the analysis of monetary policy follows with the use of specific quantitative data, as followed by the European Central Bank in the period 2002-2017. Furthermore, the money and income ratio is analyzed in the European Central Bank, as well as the concept of money multiplier. Finally, conclusions and policy proposals are made on the conduct of monetary policy by the European Central Bank so far.
Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, γραφήματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

χρήμα
money
νομισματική πολιτική
monetary policy

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-21T16:11:36Z
2018-05-13


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

198
12
8

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.