An empirical analysis on the factors influencing individuals’ acceptance of Internet of Things (ΙοΤ)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Εμπειρική ανάλυση των παραγόντων που επιδρούν στην αποδοχή του Διαδικτύου των Πραγμάτων από τα άτομα
An empirical analysis on the factors influencing individuals’ acceptance of Internet of Things (ΙοΤ)

Χήτα, Ευστρατία

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΗ, ΜΑΡΙΑ

Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
The Internet of Things (IoT) has the power to change our world and poses great opportunity to make many things better. Although we start seeing its incredible impact, we are still at the beginning of the transformational journey. The number of devices connected to the internet has been increasing exponentially over the last few years and today we are all surrounded by smart devices, such as smartphones, smart thermostats, energy meters, lighting systems etc. Gartner has forecasted that at the end of 2017 8.4 billion 'things' would be connected, and also, it has forecasted that in 2020, 25 billion 'things' will be connected. In the immediate future, each home is expected to include more than 500 'things'. However, the adoption of the Internet of Things in practice and the level of user acceptance has been a constant concern among both academics and practitioners. This dissertation examines the factors that influence the degree of Acceptance of the Internet of Things by individuals (potential buyers). Drawing upon the Technology Acceptance Model we particularly investigate the case of Smart Homes sensors. The effects of various factors on the level of individuals’ acceptance are examined through the collection of primary data and the use of advanced statistical analyses. The results enhance our knowledge on the critical factors of the Internet of Things acceptance and help us to better design, produce and promote Smart Home’s sensors in order to simplify and increase the quality of life.
Το Ίντερνετ των πραγμάτων (IoT) έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο μας και θέτει μεγάλες ευκαιρίες για την καλυτέρευση πολλών πραγμάτων. Και παρόλο που έχουμε ήδη αρχίσει να βλέπουμε τον απίστευτο αντίκτυπό του, είμαστε ακόμα στην αρχή αυτού του μετασχηματιστικού ταξιδιού. Ο αριθμός των συσκευών που συνδέονται με το Διαδίκτυο έχει αυξηθεί εκθετικά τα τελευταία χρόνια και σήμερα όλοι μας περιβαλλόμαστε από έξυπνες συσκευές, όπως smartphones, έξυπνους θερμοστάτες, μετρητές ενέργειας, έξυπνα συστήματα φωτισμού κ.λπ. Η Gartner είχε προβλέψει ότι στα τέλη του 2017, 8.4 δισεκατομμύρια «συσκευές» θα είναι συνδεδεμένες, ενώ για το 2020, είχε προβλέψει πως αυτό το νούμερο θα εκτοξευθεί και θα έχουμε 25 δισεκατομμύρια συνδεδεμένες «συσκευές». Στο άμεσο μέλλον, κάθε σπίτι αναμένεται να περιλαμβάνει περισσότερες από 500 συνδεδεμένες «συσκευές». Ωστόσο, η υιοθέτηση του IoT στην πράξη και το επίπεδο αποδοχής από τους χρήστες είναι μια διαρκή ανησυχία μεταξύ των ακαδημαϊκών και των επαγγελματιών. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να εξετάσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τον βαθμό αποδοχής του Διαδικτύου από τα άτομα (τους πιθανούς αγοραστές). Με βάση το μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας (ΤΑΜ) διερευνήσαμε ιδιαίτερα την περίπτωση των αισθητήρων έξυπνου σπιτιού. Εξετάσθηκαν μέσω της συλλογής πρωτογενών δεδομένων καθώς και τη χρήση προηγμένων στατιστικών αναλύσεων, οι επιπτώσεις των διαφόρων παραγόντων στην αποδοχή του ΙοΤ από τα άτομα. Τα αποτελέσματα ενισχύουν τις γνώσεις μας σχετικά με τους κρίσιμους παράγοντες που επιδρούν στην αποδοχή του Διαδικτύου από τα άτομα και μας βοηθούν στο να σχεδιάσουμε, να παράγουμε και να προωθήσουμε τους αισθητήρες έξυπνου σπιτιού, προκειμένου να απλοποιήσουμε και να αυξήσουμε την ποιότητα της ζωής μας.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Internet of Things, Smart Devices, Smart Home, Smart Home Devices, Technology Acceptance Model, Smart Thermostat, Buying Intention

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-20
2018-05-22T09:54:14Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
65*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.