ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα της παρούσας διπλωματικής αποτελεί η σεισμική αποτίμηση και η ενίσχυση μιας σεισμόπληκτης τετραώροφης οικοδομής στην Κω. Η οικοδομή είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και κατασκευάστηκε το 1979 δηλαδή μορφώθηκε με τον Αντισεισμικό Κανονισμότου1959. Το κτίριο από τον σεισμό στις 21 Ιουλίου 2017 στην Κω παρουσίασε σημαντικές βλάβες που επηρεάζουν εν γένει την στατική του ευστάθεια. Για τις αναλύσεις τόσο της αποτίμησης αλλά και κατά την ενίσχυση, εφαρμόστηκε η ελαστική δυναμική ανάλυση και η στατική ανελαστική μέθοδος όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) που αναθεωρήθηκε τον Αύγουστο 2017. Η εργασία αυτή αποτελείταιαπό τα παρακάτω μέρη: Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο βασίζεται η παρούσα διπλωματική εργασία. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα κανονιστικά πλαίσια παλαιοτέρων εποχών και στις κατασκευές που έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με αυτά. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθενται οι στόχοι της σεισμικής αποτίμησης και ανασχεδιασμού, τα κριτήρια ελέγχου για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας που θέτει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ., καθώς και η αναλυτική θεωρητική παρουσίαση της ελαστικής δυναμικής ανάλυσης με την μέθοδο q και m και της ανελαστικής μεθόδου ανάλυσης. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι παραδοχές και οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επίσης, δίνονται οι σχέσεις που αποδέχεται ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. βάσει των οποίων προσδιορίζονται οι διαθέσιμες αντιστάσεις των δομικών μελών, σε όρους παραμορφώσεων και δυνάμεων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται βασικές αρχές ανασχεδιασμού και επισκευές-ενισχύσεις δομικών στοιχείων. Παρουσιάζονται στρατηγικές επεμβάσεων, τρόποι επισκευής, υλικά επισκευής και ενίσχυσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το μαθηματικό προσομοίωμα εξιδανίκευσης του φορέα στο λογισμικό FESPA. Στην συνέχεια δίνονται οι παραδοχές και οι αρχές που τέθηκαν για την προσομοίωση του φορέα σε χωρικό μοντέλο, έτσι ώστε να αναλυθεί. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το υπολογιστικό αντικείμενο στο οποίο βασίζεται η παρούσα διπλωματική εργασία. Ειδικότερα, στο πέμπτο κεφάλαιο έγινε αποτίμηση της κατασκευής με την θεώρηση ότι δεν έχει υποστεί βλάβες, σύμφωνα με τα κριτήρια ελέγχου για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας που θέτει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ., καθώς και η αναλυτική θεωρητική παρουσίαση της ελαστικής δυναμικής ανάλυσης μετην μέθοδο q και m και της ανελαστικής στατικής ανάλυσης (pushoveranalysis). Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της αποτίμησης. Στο έκτο κεφάλαιο έγινε αποτίμηση της κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη τις βλάβες που έχει υποστεί. Γίνεται μαθηματική προσομοίωση μέσω μειωτικών συντελεστών στα μηχανικά χαρακτηριστικά των βλαμμένων υποστυλωμάτων και παρουσιάζεται η μειωμένη δυσκαμψία που έχει πλέον ο φορέας με τα βλαμμένα στοιχεία. Οι αναλύσεις είναι οι ίδιες με αυτές του πέμπτου κεφαλαίου. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της αποτίμησης της κατασκευής για το πρώτο από τα δύο σενάρια ενίσχυσης. Το πρώτο σενάριο αφορά στην ενίσχυση των υποστυλωμάτων όλων των ορόφων με μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η αποτίμηση της ενισχυμένης κατασκευής με την θεώρηση ότι οι βλάβες έχουν επισκευασθεί, σύμφωνα με τα κριτήρια ελέγχου για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας πουθέτειο ΚΑΝ.ΕΠΕ.. Επίσης, γίνεται αναλυτική θεωρητική παρουσίαση της ελαστικής δυναμικής ανάλυσης με την μέθοδο q και m και της ανελαστικής στατικής ανάλυσης(pushoveranalysis). Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της ενίσχυσης. Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματατης αποτίμησης της κατασκευήςγια το δεύτερο απόταδύο σενάρια ενίσχυσης.Το δεύτερο σενάριο αφορά στην ενίσχυση με εμφάτνωση πλαισίων με την τοποθέτηση τοιχωμάτων από Ο.Σ., την κατασκευή μανδύα Ο.Σ. στα βλαμμένα υποστυλώματα του ισογείου και μεταλλικούς μανδύες στα υπόλοιπα υποστυλώματα σε όλους τους ορόφους. Οι αναλύσεις είναι οι ίδιες με αυτές του εβδόμου κεφαλαίου. Στο ένατο κεφάλαιο γίνεται παραμετρική διερεύνηση της επιρροής των σταθμών αξιοπιστίας δεδομένων ανάλογα με την μέθοδο ανάλυσης του φορέα. Στο δέκατο κεφάλαιο γίνεται μία παρουσίαση των συμπερασμάτων που εξάγονται από την αποτίμηση και την ενίσχυση της εξεταζόμενης κατασκευής κάνοντας έτσι μία σύγκριση της «πριν» με την «μετά» την επέμβαση κατάσταση.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018
2018-05-22T11:58:32Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.