Στατιστικά Εργαλεία και Τεχνικές για τη Μελέτη και Αξιολόγηση του Χρόνου Υλοποίησης Επιδοτούμενων Επενδυτικών Έργων.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
Statistical tools and techniques for the evaluation and analysis of implementation times of subsidized investment projects.
Στατιστικά Εργαλεία και Τεχνικές για τη Μελέτη και Αξιολόγηση του Χρόνου Υλοποίησης Επιδοτούμενων Επενδυτικών Έργων.

Καλογερόπουλος, Ανδρέας

Καραγρηγορίου, Αλέξανδρος
Τσελεμπής, Δημήτριος

Περιέχει : πίνακες, εικόνες, σχήματα, γραφήματα.
This dissertation starts with a short preface on European Grants to Greek enterprises. It describes as comprehensively as possible the structure and the philosophy of European funding programs to businesses and the way they relate with European Union’ s structural policy. After a thorough analysis and presentation of the required phases for a business to be funded through the grant, the reader will be able to recognize the differences and the time limits of each phase. Moreover, the reader will be able to identify and understand the sequence of the phases and their duration when implementing such programs through a reliability analysis based on data about organizations that were successfully funded through the program “Financial Aid to Small-Medium Companies in the fields of Industry, Tourism and Services”. The dissertation’s aim is to provide the reader a useful insight of the procedures and conclusions which will contribute to the improvement of the quality of the services for the organizations involved. It sums up by presenting the conclusions that resulted from the reliability analysis concerning the management of requirements and time -for a business to successfully take up a European funding program- as well as it provides suggestions for further improvement of the whole process.
Η παρούσα εργασία ξεκινά επιχειρώντας μια σύντομη περιγραφή των προγραμμάτων επιχορηγήσεων. Περιγράφει με όσο το δυνατό πιο κατανοητό τρόπο τη δομή και τη φιλοσοφία των επιχορηγούμενων προγραμμάτων και πως αυτά συνδέονται με τη διαρθρωτική πολιτική της Ε.Ε. Εν συνεχεία, αφού γίνει παρουσίαση των διαφόρων σταδίων (φάσεων) της διαδικασίας υλοποίησης των επιχορηγούμενων προγραμμάτων, γίνονται αντιληπτές στον αναγνώστη οι διαφορές αλλά και η χρονική σειρά/διάρκεια του κάθε διακριτού σταδίου. Παρουσιάζεται η ανάλυση αξιοπιστίας με δεδομένα τους χρόνους υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία κατάφεραν να ολοκληρωθούν επιτυχώς στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών». Βασικό στόχο της παρούσας μελέτης αποτελεί η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, τα οποία θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από φορείς που διαχειρίζονται επιδοτούμενα προγράμματα. Καταλήγοντας, παρουσιάζεται το σύνολο των αποτελεσμάτων με σχετικές υποδείξεις για τη βελτιστοποίηση του συνόλου των διαδικασιών.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΕΣΠΑ
Βελτίωση Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Reliability analysis of implementation times
Co-funded programs
Quality of services improvement
Ανάλυση Αξιοπιστίας Χρόνων Υλοποίησης
NSRF
Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-13
2018-05-23T05:40:33Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

155
1
29

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)