ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ TPAΠEZIKO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΣΚΟΠΟΣ, ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ TPAΠEZIKO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΣΚΟΠΟΣ, ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ.

Πράττας, Βασίλειος

ΒΛΑΜΗΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

23
Σχεδόν από την γέννηση των τραπεζών, ο βασικός τους ρόλος, ήταν και είναι, η διαμεσολάβηση μεταξύ των πλεονασματικών και ελλειμματικών μονάδων, ώστε οι πρώτες να μεταφέρουν κεφάλαια στις δεύτερες, με αντικειμενικό σκοπό, την επίτευξη κερδών. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις ζητούν χρηματοδότηση και ποικίλες φυσικά μορφές χρηματοδότησης που χορηγούν οι τράπεζες, οι οποίες εκτός των πιστωτικών κριτηρίων, λαμβάνουν σοβαρά υπόψη άλλους παράγοντες, όπως τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις από τις επιχειρήσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των φορέων. Στην παρούσα εργασία, θα επικεντρωθούμε στο τραπεζικό περιβάλλον, στην εξέλιξη της αγοράς, στις μορφές χρηματοδότησης, στα πιστωτικά κριτήρια και στις παρεχόμενες εξασφαλίσεις. Τέλος, τα τελευταία έτη έχουμε γίνει μάρτυρες ενός φαινομένου, κατά το οποίο εκεί που οι τράπεζες χορηγούσαν μεγάλα ποσά δανείων με πολύ χαλαρά πιστωτικά κριτήρια, σε ένα διάστημα 8 με 10 έτη, μετέβαλλαν άρδην την πιστωτικής τους πολιτική, περιορίζοντας σημαντικά την παροχή ρευστότητα προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Η έλλειψη ρευστότητας, τόσο από την μεριά των επιχειρήσεων όσο και από την μεριά των τραπεζών, προερχόμενη από τον περιορισμό των καταθέσεων, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, οδηγώντας αφενός τα φυσικά πρόσωπα σε περιορισμό της κατανάλωσης και αφετέρου τις επιχειρήσεις σε συγχωνεύσεις ή ακόμη και σε πτωχεύσεις. Το θέμα της προτεινόμενης διπλωματικής εργασίας, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μεταξύ άλλων, εξετάζει την σημερινή πιστωτική πολιτική των τραπεζών (από εκεί που έδιναν πολλά δάνεια, τώρα δίνουν ελάχιστα). Επιπρόσθετα, δίνεται έμφαση στη σημασία των πιστωτικών κριτηρίων των χρηματοδοτήσεων, καθώς επίσης και στην σημασία της σωστής επιλογής μορφής χρηματοδότησης. Με την παρούσα εργασία θα εξετάσουμε ένα νευραλγικό τμήμα και ίσως το πιο κερδοφόρο των εργασιών των τραπεζών. Η ανάλυσης της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων είναι σημαντικότατη, καθώς αφενός ορίζεται σε μεγάλο βαθμό η κερδοφορία των τραπεζών και αφετέρου προστατεύει τις τράπεζες από ζημίες, κυρίως προερχόμενες από την αδυναμία αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων των πιστούχων.
Almost since the birth of the banks, their primary role was and is the mediation between surplus and deficit units, so that the former can transfer funds to the latter, with the objective of achieving profits from that mediation. There are a number of reasons for businesses asking for funding and various natural forms of financing provided by banks, which, in addition to credit criteria, take full account of the collateral provided by businesses. We will focus on the banking environment, market developments, financing, credit criteria and collateral. Finally, in the last few years, we have witnessed a phenomenon where, where banks provided large amounts of loans with very loose credit criteria over a period of 8 to 10 years, they changed their credit policy radically, significantly reducing the supply of liquidity to businesses and households. The lack of liquidity on the part of the companies as well as on the part of the banks stemming from the restriction of deposits has created serious problems leading all mergers or bankruptcies. The issue of the proposed diplomatic work is of particular importance, as it examines, among other things, the turning of banks (from where they gave many loans now they do little). All this happened within a very short time, where a lot happened. In addition, emphasis is placed on the importance of credit criteria for funding as well as on the importance of proper choice of form of financing. With this paper we will look at a key segment and perhaps the most profitable of the banks' work. The analysis of the creditworthiness of the companies is very important, as it largely determines the profitability of banks and protects banks from losses, mainly due to the inability to repay borrowers' borrowing obligations.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Πιστωτικά κριτήρια, πιστοληπτική ικανότητα, χρηματοδότηση.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-23T05:46:35Z
2018-05-12


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
1
117*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)