Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, ΩΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ HOLISTIC FESTIVAL ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
THE CONTEMPORARY VOLUME OF TOURISM UNDER THE PRINCIPALITY OF THE OLD LIFE, THROUGH THE INTERCONNECTION OF THE COUNTRIES OF ECONOMIC AND SOCIAL WEB PILLARS. THE CASE OF HOLISTIC FESTIVAL OF SYROS
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, ΩΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ HOLISTIC FESTIVAL ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ

ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΡΙΣΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ο τουρισμός θεωρείται μία από τις αξιόλογες πηγές εισοδήματος της Ελλάδας, αποτελώντας τη μεγαλύτερη εθνική βιομηχανία. Ιδιαίτερα στα χρόνια της οικονομικής ύφεσης, αποτελεί τομέα επένδυσης. Το τουριστικό προϊόν είναι σύνθετο, γι΄αυτό και η τουριστική υπηρεσία θεωρείται υπηρεσία μικτού χαρακτήρα. Αποτελεί συνισταμένη μιας βιωματικής εμπειρίας του τουρίστα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει άνθισησε διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού γιατί,ο τύπος αυτού του τουρισμού συνδέεται με την ανάγκη του σύγχρονου τουρίστα για δραστηριότητες που ενισχύουν την ποιότητα ζωής και προσφέρουν διαφοροποιημένες εμπειρίες. Ανάμεσα στις μορφές του εναλλακτικού τουρισμού, η μελέτη επικεντρώθηκε στον τουρισμό ευεξίας, παρουσιάζοντας το περιεχόμενο και τις παραλλαγές με τις οποίες έχει εμφανιστεί στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Ο τουρισμός ευεξίας αποτελεί έναν από τους πιο σύγχρονους πλέον τρόπους διακοπών. Ο τουρισμός ευεξίας θεωρείται ολοένα και περισσότερο ως μέρος ενός πιο ενεργού τρόπου ζωής, ο οποίος συνδυάζει παράλληλα δραστηριότητες σωματικές, ψυχολογικές ή πνευματικές. Έχει ως βασικό στόχο την πρόληψη, τη θεραπεία και την προώθηση της υγείας και της ευημερίας του τουρίστα. Έχει βρει ευρεία εφαρμογή σε αρκετές χώρες του εξωτερικού, όπως στις ΗΠΑ, την Γερμανία , την Γαλλία και την Αυστρία, που έχουν καθιερώσει τη διαμονή σε κάποιο τουριστικό κατάλυμα συνδυασμένη με την ενασχόληση με ποικίλες δραστηριότητες που βοηθούν την απαγκίστρωση από την καθημερινότητα, την διατήρηση ή βελτίωση της υγείας μέσω κάποιων προγραμμάτων ολιστικής αναζωογόνησης, τη πρόληψη και τη χαλάρωση σε πνευματικό, σωματικό και συναισθηματικό επίπεδο. Στην προσπάθεια διερεύνησης των προοπτικών του τουρισμού ευεξίας στην Ελλάδα, διεξήχθη έρευνα στο νησί της Σύρου με τη χρήση ερωτηματολογίου και με δείγμα 50 εκ των 100 συμμετεχόντων στο ολιστικό φεστιβάλ Σύρου τον Ιούλιο του 2017 καθώς και τριών διοργανωτών του φεστιβάλ. Από τα αποτελέσματα της έρευνας βρέθηκε ότι ο τουρισμός ευεξίας αποτελεί για τον τουρίστα μια μοναδική εμπειρία, τόσο θεραπευτική όσο και ψυχαγωγική, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με τον ήλιο και τη θάλασσα των Ελληνικών προορισμών, αλλά και με οργανωμένες περιηγήσεις και διαδρομές στην Ελληνική φύση. Δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες στο φεστιβάλ ήταν επί το πλείστον Έλληνες, αναδείχθηκε ως σημαντική η αντίληψη τους για τα πολλαπλά και πολυδιάστατα οφέλη που μπορεί να έχει η ανάπτυξη του 4 τουρισμού ευεξίας σε διάφορους τομείς της οικονομίας στη χώρα μας. Παρόλα αυτά αναδείχθηκαν θέματα οικονομικών περιορισμών, διαφήμισης/προώθησης και χρονοπρογραμματισμού, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις πρωτοβουλίες από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κράτους για την σωστή ανάπτυξη του τουρισμού ευεξίας στο μέλλον.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ : ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Tourism is considered to be one of the most important sources of income in Greece, being the largest national industry. Especially in the years of the economic recession, it is an investment sector. The tourist product is complex, therefore the tourist service is considered to be a mixed service. It is part of a tourist experience. In recent years there has been a boom in various forms of alternative tourism because this type of tourism is linked to the need of a modern tourist for activities that enhance the quality of life and offer diversified experiences. Among the forms of alternative tourism, the study focused on wellness tourism, presenting the content and variations with which it has appeared in Greece and other countries. Wellness tourism is one of the most modern holiday modes. Wellness tourism is increasingly seen as part of a more active lifestyle that combines physical, psychological, or spiritual activities. It has as its main objective the prevention, treatment and promotion of the health and well-being of the tourist. It has been widely applied in several countries abroad, such as the USA, Germany, France and Austria, which have established accommodation in a tourist accommodation combined with engaging in a variety of activities that help unhooking from everyday life, improving health through some holistic rejuvenation programs, preventing and relaxing at the mental, physical and emotional level. In exploring the prospects of wellness tourism in Greece, a survey was conducted on the island of Syros using a questionnaire and a sample of 50 of the 100 participants in the Syrian holistic festival in July 2017 and three festival organizers. The results of the research found that wellness tourism is a unique experience for tourists, both therapeutic and entertaining, especially when combined with the sun and sea of Greek destinations, but also with organized tours and trips to Greek nature. Since the festival participants were mostly Greeks, their perception of the multiple and multifaceted benefits that the development of wellness tourism can have in various sectors of the economy in our country has emerged as an important one. However, issues of economic constraints, advertising / promotion and scheduling have emerged, which should be 6 taken into account by local government and government initiatives for the proper development of wellness tourism in the future.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ MASS TOURISM
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ALTERNATIVE TOURISM
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ TOURISTIC PRODUCT
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ WELLNESS TOURISM

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-23T07:02:36Z
2018-05-13


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
149
17*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.