δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
THE ROLE OF THE SAFETY OFFICER IN BANKS

Βασιλείου, Μυρτώ

ΤΣΙΠΟΥΡΙΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΤΡΑ , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα. Η ανάλυση του ρόλου στηρίζεται στην υπάρχουσα Νομοθεσία και Νομολογία, αλλά γίνεται επίσης και με βάση την προσωπική εμπειρία της υπογράφουσας, καθώς είναι Τεχνικός Ασφάλειας σε Τράπεζα, ούσα ταυτόχρονα και υπάλληλος σε αυτή. Το 1ο Κεφάλαιο αποτελεί ένα εισαγωγικό σημείωμα ώστε να μπορέσει ο αναγνώστης να κατανοήσει το περιεχόμενο της εργασίας που ακολουθεί. Στο 2ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ρόλος της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία σε διεθνές επίπεδο και στη συνέχεια, γίνεται καταγραφή του εφαρμοζόμενου θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα. Στο Κεφάλαιο 3, έπειτα από την στατιστική ανάλυση της κατάστασης στις Τράπεζες, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, παρουσιάζεται το περιστατικό του τραγικού ατυχήματος της MARFIN BANK, το οποίο αποτέλεσε το γεγονός –σταθμό για την αυστηρότερη τήρηση της σχετικής Νομοθεσίας και συμμόρφωσης των ιθυνόντων με αυτή. Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται μια ιστορική αναδρομή της στελέχωσης των Τεχνικών Υπηρεσιών των Τραπεζών, σχετικά με την ύπαρξη του Τεχνικού Ασφάλειας σε αυτές και πώς αντιμετωπίζεται ο διττός ρόλος των εργαζόμενων Μηχανικών σε αυτές. Στη συνέχεια παρουσιάζονται παραδείγματα «παρατυπιών» που έχουν εντοπιστεί κατά την επίσκεψη Τεχνικού Ασφαλείας σε υποκαταστήματα Τραπεζών. Για λόγους ευθιξίας και τήρησης του απορρήτου, δεν αναφέρεται το όνομα της Τράπεζας για την οποία γίνονται οι καταγραφές. Στο Κεφάλαιο 5 συντάσσεται μία εκτενής Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου που περιλαμβάνει και αναλύει όλους τους πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν στο εργασιακό περιβάλλον μιας Τράπεζας. Στο 6ο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, έχοντας υπόψη τα προηγούμενα κεφάλαια, εξάγονται συμπεράσματα και διατυπώνεται σειρά προτάσεων σχετικά με την ομαλότερη επέμβαση των Τεχνικών Ασφάλειας στα τραπεζικά ιδρύματα.
Περιέχει: Πίνακες, φωτογραφίες, διαγράμματα, εικόνες,
This thesis examines the role of the Safety Officer in Banks. The analysis of the role is based on existing legislation and jurisprudence, but also on the basis of the personal experience of the signatory, as she is both a Safety Officer at a bank, at also its employee. Chapter 1 is an introductory note to help the reader to understand the content of the following work. Initially, Chapter 2 presents the role of security and occupational health at international level, and then, there is a recording of the applied framework in Greece. Chapter 3, includes the statistical analysis of the situation in the Banks based on ELSTAT data and then, presents the incident of the tragic accident of MARFIN BANK, which was the event-station for the stricter observance of the relevant Legislation and the compliance of the directors with these. Chapter 4 gives a historical overview of the staffing of the Technical Services of the Banks regarding the existence of Safety Officers in them, and how the dual role of the Banks’ Engineers dealt with. Additionally there are examples of "irregularities" that have been identified during a Security Officer visit to Bank branches. For privacy reasons, the name of the bank for which the records are made is not mentioned. An extensive Occupational Risk Study is prepared in Chapter 5 that includes and analyzes all possible risks that may arise in a Bank's work environment In the last chapter of the paper, the 7th chapter, and by taking into account the previous chapters, conclusions are drawn and a series of proposals are made regarding the smoother intervention of the Security Officer in Banks.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ασφάλεια και υγεία
Μελέτη Επαγγελματικού Κινδύνου
Marfin
Τεχνικός Ασφαλείας
Τράπεζα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-13
2018-05-23T11:14:25Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
34
115

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.