ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
STATISTICAL ANALYSIS OF VINEYARD DATA IN GREECE
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΤΣΟΛΟΜΥΤΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΑΧΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ANTZOYΛAKΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Περιέχει:πίνακες 13,σχήματα-εικόνες 93
The present thesis aims to investigate the usefulness of statistical analysis tools in conducting statistical control of wine production in Greece depending on vineyard fields. The analysis that was conducted pertains to vineyard fields and wine production per region. The used data came from the annual surveys of crop capital of ELSTAT. For the analysis the data was imported into the statistics package MINITAB. The analysis that was carried out refers to checking the existence of relation between vineyard fields and wine production.
Η παρούσα διπλωματική έχει ως στόχο τη διερεύνηση της χρησιμότητας των εργαλείων της στατιστικής ανάλυσης στη διενέργεια της πραγματοποίησης στατιστικού ελέγχου της παραγωγής κρασιού στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τις εκτάσεις αμπελοκαλλιέργειας. Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε αφορά εκτάσεις οινάμπελων και παραγωγή κρασιού ανά περιφέρεια. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από τις ετήσιες έρευνες φυτικού κεφαλαίου της ΕΛΣΤΑΤ. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο MINITAB. Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε αφορά τον έλεγχο ύπαρξης σχέσης μεταξύ της έκτασης αμπελοκαλλιέργειας και της παραγωγής κρασιού

Διπλωματική Εργασία / Thesis

γραμμική παλινδρόμηση
αμπελοκαλλιέργεια

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-24T10:10:24Z
2018-05-13


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
4
137

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.