Η Συναισθηματική Νοημοσύνη ως παράγοντας επίδρασης στην Ετοιμότητα για Αλλαγή του διοικητικού προσωπικού δημόσιου νοσοκομείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Η Συναισθηματική Νοημοσύνη ως παράγοντας επίδρασης στην Ετοιμότητα για Αλλαγή του διοικητικού προσωπικού δημόσιου νοσοκομείου

Καρτσακλή, Αικατερίνη

Καλογεροπούλου, Μαρία
Στεργιάννης, Παντελής

Περιέχει 1εικόνα, 26 πίνακες,1σχήμα και 10 γραφήματα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η έννοια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης σχετίζεται με την δημιουργία κλίματος Ετοιμότητας για Αλλαγή στους οργανισμούς, προϋπόθεση απαραίτητη για την επιτυχή εισαγωγή αλλαγών. Ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας η Ετοιμότητα για Αλλαγή θεωρείται κρίσιμος παράγοντας κάθε επιτυχημένης εφαρμογής αλλαγών. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του επιπέδου της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και της Ετοιμότητας για Αλλαγή και της επίδρασης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην Ετοιμότητα για Αλλαγή μεταξύ των διοικητικών υπαλλήλων ενός δημόσιου νοσοκομείου. Μεθοδολογία: Η θεωρητική ανασκόπηση των εννοιών της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και της Ετοιμότητας για Αλλαγή βασίζεται σε επιστημονικά έγκυρες πηγές. Ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιούνται το Wong Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS) το οποίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από τους Kafetsios and Zampetakis (2008) και το ερωτηματολόγιο της Ετοιμότητας για Αλλαγή των Holt, Armenakis, Feild and Harris (2007) αντίστοιχα. Το δείγμα της μελέτης αποτελεί το διοικητικό προσωπικό του δημόσιου νοσοκομείου «ΤΖΑΝΕΙΟ». Ο μελετώμενος πληθυσμός αντιστοιχεί σε 111 εργαζόμενους της διοικητικής υπηρεσίας του νοσοκομείου. Το ποσοστό απόκρισης ήταν 81,02% (=111/137). Αποτελέσματα: Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας έδειξε πως η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι υψηλή, η Ετοιμότητα για Αλλαγή μέτρια στο δείγμα της έρευνας αλλά οι δύο αυτές μεταβλητές παρουσιάζουν θετική στατιστικά σημαντική σχέση. Συμπεράσματα: Τα υψηλά επίπεδα Συναισθηματικής Νοημοσύνης των εργαζομένων βοηθούν στην Ετοιμότητα για Αλλαγή γεγονός το οποίο επιδρά στην καλύτερη προετοιμασία τους απέναντι στις όποιες αλλαγές.
Abstract Introduction: The concept of Emotional Intelligence is related to creating a climate of Readiness for Change in organizations a prerequisite for successfully introducing changes to them. Particularly in the health sector, Readiness for Change is considered a crucial precursor to any successful implementation of change. Aim: The aim of the present study is to investigate the level of Emotional Intelligence and Readiness for Change as well as the affect of Emotional Intelligence on Readiness for Change among the administrative staff of a public hospital. Methodology: The theoretical review of the concepts of Emotional Intelligence and Readiness for Change is based on scientifically valid sources. Wong Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS), which has been translated into Greek by Kafetsios and Zampetakis (2008) and Holt, Armenakis, Feild and Harris (2007) Readiness Questionnaire, are used as research tools. The sample of the study is the administrative staff of the "TZANEIO" public hospital. The study population corresponds to 111 employees of the hospital's administrative service. The response rate was 81.02% (= 111/137). Results: The processing of the survey results showed that Emotional Intelligence is high, Readiness for Change moderate in the sample, but these two variables show a positive statistically significant correlation. Conclusions: Readiness for Change is easier to achieve when employees have high Emotional Intelligence, which is helpful in order to prepare any changes.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Συναισθηματική Νοημοσύνη
εισαγωγή αλλαγών
Ετοιμότητα για Αλλαγή

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-24T10:11:37Z
2018-04-21


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
104
6

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.