Συμμόρφωση ασθενών με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο με την θεραπευτική αγωγή, μετά τη νοσηλεία τους στην Μονάδα Εμφραγμάτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Compliance of Patients with Acute Coronary Syndrome with treatment after their hospitalization at the Heart Attack Unit.
Συμμόρφωση ασθενών με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο με την θεραπευτική αγωγή, μετά τη νοσηλεία τους στην Μονάδα Εμφραγμάτων

Ψαρρά, Αικατερίνη

Κωσταγιόλας, Πέτρος
Ίντας, Γεώργιος

Εισαγωγή: Τα χαμηλά ποσοστά συμμόρφωσης στην φαρμακευτική αγωγή μετά από ΟΣΣ αποτελούν σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας με δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνέπειες τόσο για τους πολίτες και τις οικογένειες τους, όσο και για τα υγειονομικά συστήματα γενικότερα. Σκοπός: Η μελέτη διενεργήθηκε με σκοπό τη μέτρηση της συμμόρφωσης, τον καθορισμό των παραγόντων που την επηρεάζουν και την συσχέτισή της με τους δημογραφικούς και τους προδιαθεσικούς παράγοντες. Υλικό και Μέθοδοι: Το δείγμα αποτέλεσαν 100 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην Μονάδα Εμφραγμάτων του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας. Αυτοί ταξινομήθηκαν ανάλογα με το διάστημα που νοσηλεύτηκαν πριν 3, 6 και 12 μήνες. Συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία το οποίο περιείχε τις κλίμακες GR-SMAQ και ARMS, δημογραφικά στοιχεία και τιμές από παραμέτρους που αποτελούν τους προδιαθεσικούς παράγοντες για το ΟΣΣ. Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τις κλίμακες GR-SMAQ και ARMS η συμμόρφωση στους 3, 6 και 12 μήνες μετά τη νοσηλεία βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα με ποσοστά που κυμαίνονται από 32,4% έως 69,7%. Λόγους μη συμμόρφωσης αποτελούν η αδυναμία των ατόμων να θυμούνται να λαμβάνουν τα φάρμακα τους και τα οικονομικά προβλήματα. Άτομα που συμμορφώνονται στην θεραπευτικοί αγωγή έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν φυσιολογική τιμή αρτηριακής πίεσης και λιγότερες πιθανότητες να επανεισαχθούν στο νοσοκομείο. Συμπεράσματα: Η συμμόρφωση βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και επιβάλλεται να αναπτυχτούν τρόποι ανίχνευσης των αιτιών και τρόποι αντιμετώπισης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, για την αποφυγή δυσμενών αποτελεσμάτων στην υγεία των ατόμων και στην κοινωνία γενικότερα. Λέξεις κλειδιά: Συμμόρφωση, Μη Συμμόρφωση, Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο, ARMS, GR- SMAQ.  
Πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες.
Introduction: Low compliance rates in medication adherence are a serious public health problem with adverse socio-economic consequences for citizens and their families as well as health systems in general. Purpose: The study was conducted to measure compliance, identify the factors that affect it and its correlation with demographic and predisposing factors. Material and Methods: The sample consisted of 100 patients who were hospitalized in the Heart Attack Unit of the General Hospital of Ilia. These were ranked according to the time they were hospitalized 3, 6 and 12 months ago. A questionnaire was completed after a telephone conversation, containing the GR-SMAQ and ARMS scales, demographics and values from parameters that are the predisposing factors for Acute Coronary Syndrome. Results: According to the GR-SMAQ and ARMS scales, compliance at 3, 6 and 12 months after hospitalization is low at rates ranging from 32.4% to 69.7%. Reasons for non-compliance are the inability of people to remember to take their medications and financial problems. People responding to treatment are more likely to have normal blood pressure and less likely to return to hospital. Conclusions: Compliance is at a low level, and ways of detecting causes and ways of dealing with them at individual and collective levels should be developed to avoid adverse effects on the health of individuals and society general. Key words: Adherence, Compliance, Non-Adherence, Acute Coronary Syndrome, ARMS, GR- SMAQ.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Adherence
Non-Adherence
Προσήλωση
Compliance
Μη Συμμόρφωση
Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο
Συμμόρφωση
ARMS
GR- SMAQ
Acute Coronary Syndrome

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-04-21
2018-05-24T10:12:31Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
157
8*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.