ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΝΕΦΕΛΗ

ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΣΙΟΥΡΑΣ , ΦΩΤΙΟΣ

In this diploma thesis, bancassurance, the four Greek systemic banks, will be developed. In recent years, there has been a co-operation between banks and insurance companies to promote savings and insurance products through banks to consumers. The purpose of diplomacy is to investigate the bank's customers 'view of banks' bank-based cash services. The work consists of two parts, the general and the special part. In the general part, four chapters are developed. The first chapter refers to the bank and the banking system, the second chapter develops banking savings products and bancassurance. The third chapter deals with bancassurance products in Europe and the world. In the fourth and final chapter of the general part there are developed bancassurance programs in Greek banks today. In the specific part, which consists of three sub-chapters, is presented the research of the diplomatic work, specifically in the fifth chapter the research methodology is developed (the purpose and sample of the questionnaire, the questionnaire, the structure of the questionnaire, its reliability, the way the data is processed). The sixth chapter analyzes the results of the research, the seventh chapter develops the discussion and the results of the research and the thesis closes with the eighth chapter where the conclusions of the diploma thesis are presented.
Στην παρούσα Διπλωματική εργασία, θα αναπτυχθούν τα τραπεζοασφαλιστικά προγράμματα (bancassurance), των τεσσάρων ελληνικών συστηματικών τραπεζών . Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια συνεργασία τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, προκειμένου να προωθηθούν αποταμιευτικά και ασφαλιστικά προϊόντα μέσω των τραπεζών στους καταναλωτές. Σκοπός της διπλωματικής είναι η διερεύνηση της άποψης των πελατών της τράπεζας για τα τραπεζοασφαλιστικά προγράμματα των τραπεζών. Η εργασία αποτελείται από δυο μέρη, το γενικό και το ειδικό μέρος. Στο γενικό μέρος αναπτύσσονται τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην τράπεζα και στο τραπεζικό σύστημα, στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα τραπεζικά αποταμιευτικά προϊόντα και τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα (bancassurance). Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα στην Ευρώπη, στον κόσμο και στις ελληνικές τράπεζες σήμερα. Στο ειδικό μέρος το οποίο αποτελείται από τρία επιμέρους κεφάλαια παρουσιάζεται η έρευνα της διπλωματικής εργασίας, συγκεκριμένα στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η μεθοδολογία έρευνας (προσδιορίζονται ο σκοπός και το δείγμα της, το ερωτηματολόγιο, η δομή του ερωτηματολογίου, η αξιοπιστία του, η διαδικασία έρευνας και ο τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων). Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας, στο έκτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η συζήτηση και τα αποτελέσματα της έρευνας και η εργασία κλείνει με τον επίλογο, ο οποίος αναγράφετε στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας.
31

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΤΡΑΠΕΖΕΣ,ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ,ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ,ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ,ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-12
2018-05-24T10:14:51Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
14
71*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.