The structure of financial statements in systemically important banks: the case of Greece, before and during the Eurozone crisis.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Η δομή των οικονομικών καταστάσεων των συστημικών τραπεζικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, πριν και μετά την κρίση της Ευρωζώνης
The structure of financial statements in systemically important banks: the case of Greece, before and during the Eurozone crisis.

Σκλάβος, Γεώργιος

Χαρίτου - Στεφάνου, Μελίτα
Λόης, Πέτρος
Ρεπούσης, Σπυρίδων

Περιέχει: πίνακες και σχήματα
Η Διεθνής Χρηματοπιστωτική Κρίση που ξέσπασε το 2007 με αποκορύφωμα την κατάρρευση της επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers, την τέταρτη σε τάξη μεγέθους τράπεζα των Η.Π.Α., αποτέλεσε ένα γεγονός παγκοσμίας εμβέλειας που αποκάλυψε σωρεία αδύναμων σημείων και προβλημάτων στην λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Το 2009 αποτέλεσε το έτος ορόσημο για την ευρωπαϊκή κοινότητα καθώς ξέσπασε η Κρίση της Ευρωζώνης και κατ’ επέκταση η Τραπεζική Κρίση. Η Τραπεζική Κρίση της Ευρώπης κλόνισε όλο το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα καθώς οι ευρωπαϊκές τράπεζες αποτελούν βασικό πυλώνα του. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που δημιουργήθηκε ήταν οι συνεχείς συνεδριάσεις της G-20, των 20 ισχυρότερων κρατών του πλανήτη, για την διαμόρφωση μίας στρατηγικής συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Με γρήγορα αντανακλαστικά τόσο η Επιτροπή της Βασιλείας όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κατόρθωσαν να εκπονήσουν ένα νέο και εκσυγχρονισμένο πλαίσιο στρατηγικής κατάλληλα σχεδιασμένο για τα νέα δεδομένα που επικρατούσαν. Η Επιτροπή της Βασιλείας εμπλούτισε το πλαίσιο της «Βασιλείας ΙΙ» με κανόνες που αφορούν την μακρο-προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση, τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης μέχρι τότε μόχλευσης, την αύξηση των ελαχίστων υποχρεωτικών κεφαλαίων και την κράτηση ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων υψηλής ποιότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτου ανάγκης. Το νέο πλαίσιο είναι ευρέως γνωστό ως «Βασιλεία ΙΙΙ». Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε ένα πλήρες σχέδιο αντιμετώπισης της Τραπεζικής Κρίσης, ενισχύοντας την εποπτεία και τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις ως μέσο αντιμετώπισης των δυσμενών καταστάσεων. Το σχέδιο αυτό οδηγεί στην Τραπεζική Ένωση και περιλαμβάνει σύστημα εγγύησης καταθέσεων, μηχανισμό εποπτείας των τραπεζών, μηχανισμό εξυγίανσής τους και μηχανισμό αυτόματης ανακεφαλαιοποίησής τους προκειμένου να αποφευχθεί πιθανότητα συστημικής κρίσης. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρέθηκε αντιμέτωπο με την σημαντικότερη πρόκληση της νεότερης ιστορίας του. Οι διοικήσεις των τραπεζών κληθήκαν να αφομοιώσουν και να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις εν μέσω μίας κατάρρευσης της ελληνικής οικονομίας με συνεχή ύφεση από το 2009 μέχρι το 2014, με υποβάθμιση της πιστοληπτικής τους ικανότητας από τους οίκους αξιολόγησης σε σημείο που η πρόσβαση στην διατραπεζική αγορά ήταν αδύνατη και φαινομένων μαζικών αναλήψεων καταθέσεων λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης των καταθετών και απουσία Τραπεζικής Πίστης. Μετά το ξέσπασμα της Κρίσης της Ευρωζώνης ξεκίνησε μία σειρά εξαγορών και συγχωνεύσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα η οποία και υποστηρίχθηκε από 3 ανακεφαλαιοποιήσεις. Πλέον το 95% του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε όρους ενεργητικού ανήκει σε τέσσερις συστημικές τράπεζες, την Εθνική Τράπεζα, την Alpha Bank, την τράπεζα Eurobank – Ergasias και την Τράπεζα Πειραιώς, οι οποίες και αποτελούν το βασικό πυλώνα πάνω στον οποίο στηρίζεται το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί την μέθοδο CAMELS, μία παγκοσμίως διαδεδομένη μέθοδο με εφαρμογή της από την δεκαετία του 70’, προκειμένου να αναλύσει την εξέλιξη της δομής των οικονομικών καταστάσεων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της Ελλάδος μέσω μίας συγκριτικής ανάλυσης πριν και κατά την διάρκεια της κρίσης της Ευρωζώνης. Η συγκριτική ανάλυση βοήθησε στην σύγκριση της απόδοσης των τραπεζών, όπου η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είχε την καλύτερη απόδοση πριν την Κρίση, ενώ μετά το ξέσπασμα αυτής η τράπεζα Eurobank – Ergasias εμφάνισε την καλύτερη συμπεριφορά.
The International Financial Crisis that broke out in 2007, culminating in the collapse of Lehman Brothers investment bank, which was the fourth largest bank in the United States of America, has been a global phenomenon that has revealed a number of weak points and problems in the functioning of the European Union and the European banking system. The year 2009 can be characterized as the landmark year for the European Community, as the eurozone’s economic crisis occurred and as a result the banking crisis too. The European Banking crisis unsettled the global financial system as the European banks are their main pillar. The main feature of this situation was the continuous conferences of G-20 (Group of Twenty), namely the twenty stronger countries of the planet, in order to form a strategy about facing all the problems. Trough quick reflections, both the Basel Committee and the European Union, in cooperation with dignitaries from the European Central Bank, achieved to elaborate a new and upgraded frame of strategy appropriately designed for the new data that prevailed. The Basel Committee enriched the frame of the Basel II with rules which have to do with the macro prudential regulatory intervention, restriction of the uncontrolled financial leverage, increasing of the minimum obligatory capitals and the preservation of the liquid assets with high quality for handling the emergency. The new framework is well known as Basel III. On the other hand, the European Union has developed a comprehensive plan in order to tackle the banking crisis by reinforcing supervision and regulatory interventions as a mean of unfavorable situations. This plan aims to be formed the Banking Union and includes a system that will guarantee the deposits, a mechanism that will supervise and consolidate banks in order to be avoided any systemic crisis. The Greek banking system has to face the most important challenge of its modern history. All the bank administrations were urged to assimilate and adapt to the new requirements in the middle of the collapse of the Greek financial crisis, which was followed by a continued recession from 2009 till 2014, deterioration of credit ratings from well known business and financial services companies to the point where access to the interbank market was impossible and massive depits and deposits which were taken place due to the lack of trust depositors and the absence of the Bank Loans. After the outbreak of the eurozone’s crisis, began a series of acquisitions and mergers in the Greek banking system, which was supported by 3 recapitalizations. Furthermore, the 95% of the Greek banking system in terms of assets belongs to four systemic banks National Bank of Greece, Alpha Bank, Eurobank Ergasias and Piraeus Bank, which are the main pillar on which the Greek banking system is based. This thesis uses the Camel’s method, a worldwide method, which is applied since 1970, in order to analyze the evolution of the construction of the financial statements of the four systemic banks of Greece, through a comparative analysis before and during the crisis of Eurozone. Last but not least, the comparative analysis contributed to compare the performance of the banks where the National Bank of Greece had the best performance before the financial crisis, while Eurobank Ergasias presented the best performance.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Μέθοδος CAMELS
Τραπεζική Ένωση
Bank Crisis
Τραπεζική Κρίση
Banking Union
Greek Systemic Banks
CAMELS Analysis
Επιτροπή της Βασιλείας
Ελληνικές Συστημικές Τράπεζες
Basel Committee

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-24T10:16:00Z
2018-05-06


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
23
98

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.