Απόκτηση και ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων των εκπαιδευόμενων στο παράρτημα Αλεξάνδρειας του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και απασχολησιμότητα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοAcquisition and development of vocational qualifications of trainees in the Alexandria annexe of the Hellenic Trade Development Centrer and employability
Απόκτηση και ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων των εκπαιδευόμενων στο παράρτημα Αλεξάνδρειας του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και απασχολησιμότητα

Τσολάκη, Στεφανία

Χαρατσάρη, Χρυσάνθη
Πάντα, Δήμητρα

Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες.
The purpose of this study is to investigate the professional qualifications acquired or developed by the Hellenic Trade Development Center apprentice trainees in the city of Alexandria through their participation in vocational training programs in the 2015-2016 period and their link to employability. The study of the relevant bibliography has revealed five soft skills that are generally accepted to enhance employability. These skills are collaboration and teamwork, targeting and skills of training and keeping timetables, digital skills, creativity and innovative thinking, and communication skills. In order to better understand the research problem, the multidisciplinary approach of the illustrative sequential design was chosen, which involves initially collecting quantitative data and then, after processing and analysing them, the collection of qualitative research data. The research tool used to collect quantitative data is the questionnaire, while for the collection of quality data the semi-structured interview. Initially, the reasons why respondents decided to participate in the specific training programs are being considered. They then explore whether and how they feel that the educational experience they had helped them develop these five soft skills and if they were ultimately helped in their professional career as a result of their training. Finally, the participants' views are compared, with the aim of identifying their gender, age, educational level and working situation. The results of the study showed that, as a whole, the participants were able to enhance their employability satisfactorily through the development of specific soft skills as a result of their participation in vocational training programs. In addition, some of the multiple benefits of vocational training have emerged, such as constantly evolving into a specific teaching subject while developing so-called soft skills, a positive impact on the trainees' psychology by reinforcing their self-confidence and reducing socio-economic inequalities with the official certification of professional qualifications recognized by the State.
Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι η διερεύνηση των επαγγελματικών προσόντων που απέκτησαν ή ανέπτυξαν οι εκπαιδευόμενοι του παραρτήματος του ΚΑΕΛΕ στην πόλη της Αλεξάνδρειας, μέσω της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης την περίοδο 2015-2016 και η σύνδεσή τους με την απασχολησιμότητα. Από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας προέκυψαν πέντε οριζόντιες δεξιότητες οι οποίες είναι γενικά αποδεκτό ότι ενισχύουν την απασχολησιμότητα. Οι δεξιότητες αυτές είναι η συνεργασία και η ομαδικότητα, η στοχοθεσία και η δεξιότητα κατάρτισης και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων, οι ψηφιακές δεξιότητες, η δημιουργικότητα και ο καινοτόμος τρόπος σκέψης και τέλος οι επικοινωνιακές δεξιότητες. Για την καλύτερη κατανόηση του ερευνητικού προβλήματος επιλέχθηκε η πολυμεθοδική προσέγγιση του επεξηγηματικού διαδοχικού σχεδιασμού, ο οποίος περιλαμβάνει, αρχικά τη συγκέντρωση ποσοτικών δεδομένων και στη συνέχεια, αφού προηγηθεί η επεξεργασία και ανάλυσή τους, τη συγκέντρωση των ποιοτικών δεδομένων της έρευνας. Το ερευνητικό εργαλείο, που αξιοποιήθηκε για τη συλλογή των ποσοτικών δεδομένων, είναι το ερωτηματολόγιο, ενώ για τη συλλογή των ποιοτικών δεδομένων η ημι-δομημένη συνέντευξη. Αρχικά, εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους οι ερωτώμενοι αποφάσισαν να συμμετάσχουν στα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Στη συνέχεια, διερευνάται το εάν και κατά πόσο θεωρούν ότι η εκπαιδευτική εμπειρία η οποία είχαν, τους βοήθησε να αναπτύξουν τις πέντε αυτές οριζόντιες δεξιότητες και εάν τελικά βοηθήθηκαν στην επαγγελματική τους πορεία σαν αποτέλεσμα της κατάρτισης, την οποία έλαβαν. Τέλος, συγκρίνονται οι απόψεις των συμμετεχόντων, με σκοπό τον εντοπισμό διαφοροποιήσεων τους ως προς το φύλο, την ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο και την εργασιακή κατάσταση των ερωτώμενων. Από τα αποτελέσματα της μελέτης προέκυψε ότι, στο σύνολό τους οι συμμετέχοντες κατάφεραν να ενισχύσουν ικανοποιητικά την απασχολησιμότητά τους, μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένων οριζόντιων δεξιοτήτων, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Επιπλέον, αναδείχθηκαν κάποια από τα πολλαπλά οφέλη της επαγγελματικής κατάρτισης όπως, η συνεχής εξέλιξη σε ένα συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο με ταυτόχρονη ανάπτυξη των επονομαζόμενων μαλακών δεξιοτήτων, ο θετικός αντίκτυπος στη ψυχολογία των καταρτιζόμενων με την ενίσχυση της αυτοπεποίθησή τους και η μείωση των κοινωνικο–οικονομικών ανισοτήτων με την αναγνωρισμένη από το επίσημο κράτος πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

labor market
επαγγελματική κατάρτιση
απασχολησιμότητα
soft skills
employability
οριζόντιες δεξιότητες
αγορά εργασίας
vocational training


Ελληνική γλώσσα

2018-10-09T05:58:42Z
2018-09-22


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

4
137
73

Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.