Η διαχρονική πορεία του κριτικού στοχασμού και του ορθολογικού διαλόγου στην εκπαίδευση ενηλίκων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe intertemporal progression of critical reflection and discourse in Adult Education
Η διαχρονική πορεία του κριτικού στοχασμού και του ορθολογικού διαλόγου στην εκπαίδευση ενηλίκων

Κοντογεώργη, Άννα

Πανιτσίδου, Ευγενία
Μπαμπάλης, Θωμάς

The present dissertation examines the progression of critical reflection and discourse through the years connecting the Mezirow's theory of transformative learning to the views of the ancients Greek philosophers Aristotle and Plato. In particular, critical reflection and discourse are analyzed and expressed by the papers of Aristotle, 'Ithika Nikomacheia' (concerning critical reflection) and 'Topica' (concerning discourse), by the Plato's discourse 'State' which contains the allegory of the cave and the Gygy's legend and by Mezirow's theory of transformative learning. So, it is necessary to compare and search for similarities and differences in critical reflection - including the meanings of adulthood, the persons' experiences, transformation, the social-political environment in which the adult belongs, and the influence of the instructor on adults trainees - and the discourse between the views of Aristotle, Plato and Mezirow. Keywords: critical reflection, discourse, adulthood, Plato's theory, Aristotle's prudence, transformative learning.
Περιέχει : πίνακες
Η παρούσα εργασία μελετά τη διαδρομή του κριτικού στοχασμού και του ορθολογικού διαλόγου από την αρχαιότητα ως και τη σημερινή εποχή, συνδέοντας τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης του Mezirow με τις αντιλήψεις και τις απόψεις των αρχαίων φιλοσόφων Αριστοτέλη και Πλάτωνα. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται τα δυο προαναφερθέντα στοιχεία, έτσι όπως εκφράζονται από τα φιλοσοφικά συγγράμματα του Αριστοτέλη ‘Ηθικά Νικομάχεια’ (ως προς τον κριτικό στοχασμό) και ‘Τοπικά’ (ως προς τον ορθολογικό διάλογο), από τον πλατωνικό διάλογο ‘Πολιτεία’ με την αλληγορία του σπηλαίου και το μύθο του Γύγη και από τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης του Jack Mezirow. Έτσι κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη της σύγκρισης, της αναζήτησης ομοιοτήτων και διαφορών αναφορικά με τον κριτικό στοχασμό -που περιλαμβάνει τις έννοιες της ενηλικιότητας, τις εμπειρίες ενός ατόμου, το μετασχηματισμό του, το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται το άτομο και την επιρροή του εκπαιδευτή στους ενήλικες εκπαιδευόμενους- και τον ορθολογικό διάλογο ανάμεσα στις ιδέες τόσο του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα όσο και του Mezirow. Λέξεις-κλειδιά: κριτικός στοχασμός, ορθολογικός διάλογος, ενηλικιότητα, πλατωνική θεωρία, αριστοτελική φρόνηση, μετασχηματίζουσα μάθηση.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Εκπαίδευση Ενηλίκων
Discourse
Critical Reflection
Adult Education
Κριτικός στοχασμός
Ορθολογικός διάλογος


Ελληνική γλώσσα

2018-09-23
2018-10-09T06:31:39Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
89
40

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.