Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία: Η εφαρμογή της μεθόδου στο ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ Άργους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοTransformative Learning through Aesthetic Experience: Method application at EPPAIK ASPETE, Argos
Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία: Η εφαρμογή της μεθόδου στο ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ Άργους

Παπούλια, Βασιλική

Ράικου, Αναστασία
Μέγα, Γεωργία

The present work focused on issues related to Transformative Learning, critical reflection and rational discourse. For the first time, the application of the active educational technique, namely "Transformative Learning through Aesthetic Experience" was carried out at the EPPAIK of ASPETE. The main purpose of the research was the comprehensive investigation and analysis of the participants' views on the aforementioned method and the possibility of transforming existing dysfunctional stereotypical perspectives through critical reflection and rational discourse. Moreover, the possibility of applying the method by the trainees in their own educational area was also studied. The employed methodological tools include the Observation and the Questionnaire, while students of EPPAIK, Argos during the academic year 2017 - 2018 constituted the statistical sample. The selection of the sample was performed on the basis of the so-called sampling method without probability within the framework of the avalanche approach. The successful implementation of the latter method resulted in valuable insights regarding the activation of critical reflection and rational discourse through the systematic observation of artworks. The present analysis has led to the conclusion that the participants' response to training on the implementation of the method was positive, while significant shortcomings in the information received by the trainers on recent developments and current trends in the field of Adult Education were found. In addition, the factors acting as inhibitors for trainers when deciding to integrate the method into the educational process were identified.
ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2019. Η παρούσα εργασία επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση, τον κριτικό στοχασμό και τον ορθολογικό διάλογο. Για πρώτη φορά, πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή της ενεργητικής εκπαιδευτικής τεχνικής «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» στο ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ. Κύριο σκοπό της έρευνας, αποτέλεσε η ενδελεχής διερεύνηση και ανάλυση των απόψεων των συμμετεχόντων σχετικά με την ανωτέρω μέθοδο και η πιθανότητα πραγματοποίησης μετασχηματισμού των δυσλειτουργικών στερεοτυπικών απόψεων μέσω του κριτικού στοχασμού και του ορθολογικού διαλόγου. Επιπλέον, μελετήθηκε ιδιαίτερα η πιθανότητα εφαρμογής της μεθόδου από τους εκπαιδευόμενους, στον δικό τους εκπαιδευτικό χώρο. Τα μεθοδολογικά εργαλεία τα οποία αξιοποιήθηκαν περιλαμβάνουν την Παρατήρηση και το Ερωτηματολόγιο ενώ ως στατιστικό δείγμα επιλέχθηκαν οι σπουδαστές του ΕΠΠΑΙΚ Άργους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018. Η επιλογή του δείγματος βασίστηκε στη μέθοδο της δειγματοληψίας χωρίς πιθανότητα στο πλαίσιο της προσέγγισης της χιονοστιβάδας. Η επιτυχής εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου οδήγησε στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με την ενεργοποίηση του κριτικού στοχασμού και του ορθολογικού διαλόγου μέσω της συστηματικής παρατήρησης έργων τέχνης. Η ανάλυση των ευρημάτων οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η ανταπόκριση των συμμετεχόντων για εκπαίδευση πάνω στην εφαρμογή της μεθόδου ήταν θετική ενώ εντοπίστηκαν σημαντικές ελλείψεις στην ενημέρωση που λαμβάνουν οι εκπαιδευτές γύρω από τις εξελίξεις και τις σύγχρονες τάσεις στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιπροσθέτως, διακρίθηκαν παράγοντες οι οποίοι λειτουργούν ανασταλτικά για τους εκπαιδευτές κατά τη λήψη απόφασης για ένταξη της μεθόδου στην εκπαιδευτική διεργασία.
Περιέχει: πίνακες, εικόνες, φωτογραφίες από τις σημειώσεις της παρατήρησης

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

ορθολογικός διάλογος
Εκπαίδευση Ενηλίκων
κριτικός στοχασμός
Μετασχηματίζουσα Μάθηση
αισθητική εμπειρία
τέχνες


Ελληνική γλώσσα

2018-09-22
2018-10-09T06:32:03Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

5
119
41*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.