Κίνητρα συμμετοχής Εκπαιδευτών Ενηλίκων σε δομές συνδικαλιστικής εκπαίδευσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοIncentives for the participation of Adult Trainers in trade union training structures
Κίνητρα συμμετοχής Εκπαιδευτών Ενηλίκων σε δομές συνδικαλιστικής εκπαίδευσης

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΕΥΔΟΚΙΑ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ , ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Περιέχει πίνακες, διαγράμματα
As in every Adult Education program, as well as in those conducted in Union training structures, it is important to investigate the incentives that drive Adult Educators to participate in them, but also the potential inhibitory factors. In this paper, we investigated the motivation for the participation of Adult Educators in Union training structures through a quantitative research with the research tool of a semi-structured questionnaire. The sample of the survey was consisted by 104 Adult Educators who teach in Trade Union structures or other training programs of the GSEE-KANEP Workers' Academy. The Participants were asked to answer questions about their training, the infrastructure of the training venues, as well as to answer whether the incentives to participate are "Ethics", "Economics" or "Psychological". The results of the survey showed that the main motivation for their participation is the economic one, but this is not satisfactorily fulfilled.
Όπως σε κάθε πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, έτσι και σε αυτά που πραγματοποιούνται σε δομές Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης, είναι σημαντικό να διερευνηθούν τα κίνητρα τα οποία ωθούν τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων σε αυτά, αλλά και τους πιθανούς ανασταλτικούς παράγοντες. Στη παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η διερεύνηση των κινήτρων συμμετοχής των Εκπαιδευτών Ενηλίκων σε δομές Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης μέσω μιας ποσοτικής έρευνας με ερευνητικό εργαλείο το ημιδομημένο ερωτηματολόγιο. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσης εργασίας συμμετείχαν 104 εκπαιδευτές που διδάσκουν σε προγράμματα συνδικαλιστικής ή άλλης εκπαίδευσης της Ακαδημίας εργαζομένων της ΓΣΕΕ- ΚΑΝΕΠ. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με την κατάρτιση τους, τις υποδομές των χώρων εκπαίδευσης, καθώς και να απαντήσουν αν τα κίνητρα συμμετοχής τους είναι «Ηθικά», «Οικονομικά» είτε «Ψυχολογικά». Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι το κύριο κίνητρο για τη συμμετοχή τους είναι το οικονομικό, χωρίς αυτό να ικανοποιείται επαρκώς.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Συνδικαλιστική Εκπαίδευση
Εκπαιδευτής Ενηλίκων
Kίνητρα


Ελληνική γλώσσα

2018-09-22
2018-10-09T06:38:38Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
71
60

Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.