Διατηρώντας την Πολιτισμική Κληρονομιά, μέσα από τη διδασκαλία Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών, υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Εφαρμογή της Μεθόδου Αναγνώριση, Αποδοχή, Αναθεώρηση της Αλήθειας ΑΑΑΑ.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοPreserving the cultural heritage, through the teaching of Greek Traditional Dances, under the Adult Education Perspective: Applying the Method of Recognition, Acceptance, Revision of the Truth NART.
Διατηρώντας την Πολιτισμική Κληρονομιά, μέσα από τη διδασκαλία Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών, υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Εφαρμογή της Μεθόδου Αναγνώριση, Αποδοχή, Αναθεώρηση της Αλήθειας ΑΑΑΑ.

Σταύρου, Αρχοντία - Δανάη

Μέγα, Γεωργία
Βιρβιδάκη, Αικατερίνη

Στη προσπάθεια για ανάδειξη των λαογραφικών ζητημάτων αλλά και των ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο της εκπαίδευσης ενηλίκων, συντάχθηκε η παρούσα διπλωματική εργασία. Μέσα από σχετική έρευνα στα δύο αυτά πεδία αναζήτησης διαπιστώθηκε ότι κρίνεται σκόπιμο να ερευνηθεί η σχέση που έχει η εκμάθηση ελληνικών παραδοσιακών χορών στη διατήρηση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωσή της και στην ανάδειξη των παραπάνω ζητημάτων, έπαιξε η εφαρμογή μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας της επονομαζόμενης Αναγνώριση, Αποδοχή, Αναθεώρηση της Αλήθειας ΑΑΑΑ της Γεωργίας Μέγα, η οποία ενισχύει την μετασχηματίζουσα μάθηση, καθώς μέσα από τον ορθολογικό διάλογο και την κριτική σκέψη, ο εκπαιδευόμενος αναθεωρεί τη δική του πρώτη αλήθεια. Η έρευνα υλοποιήθηκε σε δύο πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου Χαλανδρίου, στο Ίδρυμα Ζήση και στον πολιτιστικό σύλλογο «Αργώ».
Περιέχει: πίνακες, εικόνες
Trying to highlight the folklore issues and the issues that concern the adult education sector, we create this research. Through investigation on these two search fields we would like to investigate the relationship of learning Greek traditional dances in conservation of Cultural Heritage, in the light of adult education. An important role in completing and highlighting the above issues was the implementation of a new method of teaching, named, NART, which strengthens transformative learning, as through rational dialogue and critical thinking, the person revises his own first truth. The research was carried out in two cultural associations of the Municipality of Halandri, the “Idrima Zisi” and the cultural association "Argo".

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

ορθολογικός διάλογος
Κόκκος
εκπαίδευση ενηλίκων
αναγνώριση αποδοχή αναθεώρηση της αλήθειας
πολιτιστική κληρονομιά
εκπαιδευτής
αστικά κέντρα
χαρακτηριστικά εκπαιδευόμενων
τέχνη
Mezirow
αναγνώριση
αναθεώρηση αλήθειας
μάθηση
εκπαιδευτής ενηλίκων
αποδοχή
εκπαίδευση
Αθήνα
Λυδάκη
ποιοτική μέθοδος
έρευνα
Μέγα
πολιτιστικός σύλλογος
μετασχηματίζουσα μάθηση
χορός
λαϊκή τέχνη
διατήρηση παράδοσης
Μερακλής
εκπαιδευτικές μέθοδοι
ζωγραφική
μεθοδολογία
Freire
νέες εκπαιδευτικές μέθοδοι
ενήλικες
περιπτωσιολογική μελέτη
πολιτισμός
λαϊκή ζωγραφική
έρευνα δράσης
λαογραφία
χοροδιδάσκαλος
χιονιαδίτες
ρόλος χοροδιδάσκαλου
παραδοσιακός χορός
κριτική σκέψη
παράδοση
λαϊκός πολιτισμός


Ελληνική γλώσσα

2018-09-23
2018-10-09T06:40:16Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

56
137
6*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.