Η εκπαίδευση μέσα από την τέχνη : «Η μέθοδος της αισθητικής εμπειρίας ως παράγοντας μετασχηματισμού των αντιλήψεων αναφορικά με την έννοια της διαφορετικότητας των εκπαιδευομένων ΣΔΕ»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ εκπαίδευση μέσα από την τέχνη : «Η μέθοδος της αισθητικής εμπειρίας ως παράγοντας μετασχηματισμού των αντιλήψεων αναφορικά με την έννοια της διαφορετικότητας των εκπαιδευομένων ΣΔΕ»

Βλαχάβα, Μαρία

Καγιαβή, Μαρία

The present study presents the empirical survey conducted at the Second Chance School of Kozani (SBS), during the school year 2017-2018, with the participants of the second cycle of study, in the framework of its programming Cultural and Aesthetic Education. The research objective of the study is to investigate the transformation, through the method based on art, with regard to the established perceptions of the learners about the concept of "the other" and thus the diversity. In particular, it will be examined whether the application of the "Transforming Learning through Aesthetic Experience" method contributes to the development of students' critical reflection on the concept of diversity. The research questions concern: a) Students' assumptions about the concept of diversity; b) The contribution of the method to the development of critical thinking in relation to the concept of "another"; c) The meaning and direct relation of empathy with accepting the "other". The implementation of the research followed the spiraling process of action research, culminating in findings concerning critical thinking and its cultivation, where it leads us to transform the original fixed and dysfunctional views. After the completion of the research and the processing of its results, it was found that the application of the theory of transforming learning to adult education, using art as a teaching method, can lead to the critical thinking and the transformation of the stereotyped views, perceptions and prejudices of the trainees, in terms of positions related to racism and the acceptance of the "other", the different.
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται η εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κοζάνης (ΣΔΕ), κατά το σχολικό έτος 2017-2018, με συμμετέχοντες τους εκπαιδευόμενους του Β’ κύκλου σπουδών, στα πλαίσια του εγγραμματισμού της Πολιτισμικής και Αισθητικής Αγωγής. Ερευνητικό στόχο της μελέτης, αποτελεί η διερεύνηση του μετασχηματισμού, μέσα από τη μέθοδο που στηρίζεται στην τέχνη, αναφορικά με τις παγιωμένες αντιλήψεις των εκπαιδευομένων για την έννοια του "άλλου" και κατ' επέκταση της διαφορετικότητας. Πιο συγκεκριμένα θα διερευνηθεί κατά πόσον συμβάλει η εφαρμογή της μεθόδου "Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής εμπειρίας" στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού των εκπαιδευομένων σχετικά με την έννοια της διαφορετικότητας. Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν : α) Στις παραδοχές των εκπαιδευομένων σχετικά με την έννοια της διαφορετικότητας, β) στη συμβολή της μεθόδου στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού σε σχέση με την έννοια του "άλλου", γ) στην έννοια και στην άμεση σχέση της ενσυναίσθησης με την αποδοχή του "άλλου". Η υλοποίηση της έρευνας ακολούθησε τη σπειροειδή διαδικασία της έρευνας δράσης, καταλήγοντας σε ευρήματα που αφορούν στον κριτικό στοχασμό και στην καλλιέργεια αυτού, όπου μας οδηγεί στον μετασχηματισμό των αρχικών παγιωμένων και δυσλειτουργικών απόψεων. Έπειτα από την ολοκλήρωση της έρευνας και της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της, διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων, με διδακτικό εργαλείο την τέχνη δύναται να οδηγήσει στον κριτικό στοχασμό και στο μετασχηματισμό στερεοτυπικών απόψεων, αντιλήψεων και προκαταλήψεων των εκπαιδευομένων, ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά θέσεις που σχετίζονται με το ρατσισμό και την αποδοχή του «άλλου», του διαφορετικού.
πίνακες, εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΤΕΧΝΗ


Ελληνική γλώσσα

2018-10-09T06:49:04Z
2018-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

66
1
190*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.