«Η Χρήση της Τέχνης στη διδασκαλία μαθημάτων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως προς το Μετασχηματισμό Στάσεων των Εκπαιδευομένων»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe Use of Art in teaching at the Public Vocational Institutes with regard to the Transformation of Adult Trainees' Attitudes
«Η Χρήση της Τέχνης στη διδασκαλία μαθημάτων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως προς το Μετασχηματισμό Στάσεων των Εκπαιδευομένων»

Βαγιώτα, Κωνσταντίνα

Παμπούρη, Αναστασία
Πάντα, Δήμητρα

This master thesis investigates the views of Public Vocational Institutes adult trainees on the use or not of art in the teaching of Public Vocational Institutes curricula and the transformation of their attitudes that could or could be caused by use of art in teaching in relation to the learning process and the cognitive subjects of each specialty attending. A mixed method was carried out with the collection of quantitative and qualitative data. The research tools used were the questionnaire form, appropriately structured with closed and open-ended questions, to collect quantitative data, and the semi-structured interview was used to collect quality data. The 100 questionnaires that were collected came from trainees of Kastoria's and Kozani's Public Vocational Institutes and attend the second semester of study in the specialty curriculum they chose. The 6 interviews also came from trainees of specific Public Vocational Institutes of various specialties. The main findings of the research show that the use of art in courses of various disciplines of the Public Vocational Institutes is present and works positively in changing trainees' attitudes towards the learning process and the cognitive object. Trainees find it very interesting to be trained through art but mainly in theoretical courses of their curriculum. The trainees either experienced the use of art in the educational process or not, through this research they expressed their emotional state and showed enthusiasm for the particular method, the method of Transforming Learning through the aesthetic experience. The transformative learning with art as a methodological tool and purpose of activating the critical thinking of adult learners in an educational environment characterized by dialogue between the trainer and the trainees but also the trainees among them is a promising method in the field of Adult Education, part of which are also the curricula of Public Vocational Institutes.
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει στόχο της, τη διερεύνηση των απόψεων ενήλικων εκπαιδευομένων Ι.Ε.Κ σχετικά με τη χρήση ή όχι της τέχνης στη διδασκαλία μαθημάτων στα Ι.Ε.Κ και το μετασχηματισμό των στάσεων τους που μπορεί ή θα μπορούσε να προκαλέσει η χρήση της τέχνης σε σχέση με τη μαθησιακή διαδικασία και τα γνωστικά αντικείμενα της κάθε ειδικότητας που παρακολουθούν στο Ι.Ε.Κ. Διενεργήθηκε μικτή μέθοδος με τη συλλογή ποσοτικών αλλά και ποιοτικών δεδομένων. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των ποσοτικών δεδομένων ήταν το έντυπο ερωτηματολόγιο, κατάλληλα δομημένο με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου και για τη συλλογή των ποιοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη. Τα 100 ερωτηματολόγια που συλλέχθησαν προέρχονται από εκπαιδευόμενους των Ι.Ε.Κ Καστοριάς και Κοζάνης οι οποίοι διανύουν το Β΄ εξάμηνο παρακολούθησης του προγράμματος σπουδών της ειδικότητας που επέλεξαν. Οι 6 συνεντεύξεις προήλθαν επίσης από εκπαιδευόμενους των συγκεκριμένων Ι.Ε.Κ διαφόρων ειδικοτήτων. Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η χρήση της τέχνης σε μαθήματα διαφόρων ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ είναι υπαρκτή και λειτουργεί θετικά στην αλλαγή στάσεων των εκπαιδευομένων ως προς τη μαθησιακή διαδικασία και το γνωστικό αντικείμενο.Οι εκπαιδευόμενοι βρίσκουν πολύ ενδιαφέρον να εκπαιδεύονται μέσω της τέχνης αλλά κυρίως στα θεωρητικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους. Οι εκπαιδευόμενοι είτε βίωσαν τη χρήση τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία είτε όχι, μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα εξέφρασαν τη συναισθηματική τους κατάσταση κι έδειξαν ενθουσιασμό για τη συγκεκριμένη μέθοδο, τη μέθοδο δηλαδή της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την αισθητική εμπειρία. H Μετασχηματίζουσα μάθηση με μεθοδολογικό εργαλείο την τέχνη και σκοπό την ενεργοποίηση του κριτικού στοχασμού των ενήλικων εκπαιδευομένων μέσα σ' ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από διάλογο μεταξύ του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων αλλά και των εκπαιδευομένων μεταξύ τους, αποτελεί μία μέθοδο πολλά υποσχόμενη στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέρος της οποίας αποτελούν και τα προγράμματα σπουδών των Ι.Ε.Κ.
Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Εκπαίδευση ενηλίκων και τέχνη
Μετασχηματίζουσα μάθηση
Ι.Ε.Κ.
Διερεύνηση απόψεων εκπαιδευομένων


Ελληνική γλώσσα

2018-09-23
2018-10-09T06:49:43Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

146
4
41*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.