Η οπτικοακουστική ανατροφοδότηση, ως μέθοδος αξιολόγησης των γραπτών εργασιών, σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ οπτικοακουστική ανατροφοδότηση, ως μέθοδος αξιολόγησης των γραπτών εργασιών, σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ.

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΓΙΑΒΗ, ΜΑΡΙΑ

Abstract Computer technology provides a wealth of tools that can activate students and make education more interesting. No significant changes have occurred in the field of feedback from teachers. Mayer (2005) developed the cognitive theory of multimedia learning by defining the principle that deeper learning takes place by using words and images together, rather than words, while Fleming (2014) reports that learners have different learning styles that fall into four main categories: Visual, Aural, Read / Record and Kinesthetic (VARK). Screencasting applications record the computer screen along with audio by creating video files. Such an application has been exploited to enrich the feedback of the written work carried out at the postgraduate of the HOU (Hellenic Open University). Thus, audiovisual feedback, including image and sound, was created. Can the Audiovisual Feedback Tool better serve the purposes of writing feedback in relation to written comments? In our research we look at the views of the students and teachers of the HOU on the audiovisual feedback of the written work, the difficulties that arise from the use of the new tool, the change that may occur in the communication between the teacher and the student and the preference of the students between audiovisual feedback and written comments. The results of the survey showed that any difficulties that arose were treatable, as they were due to the fact that most participants first dealt with a screencasting software. As far as communication between teacher and student is concerned, it seems that audiovisual feedback can have positive results. Finally, the student's preference for audiovisual feedback is clear, while teachers have seen the new way of feedback in a positive way.
Περιέχει εικόνες και πίνακες
Η τεχνολογία των υπολογιστών παρέχει πληθώρα εργαλείων, που μπορούν να ενεργοποιήσουν τους σπουδαστές και να κάνουν την εκπαίδευση πιο ενδιαφέρουσα. Στον πεδίο της ανατροφοδότησης των γραπτών εργασιών από τους καθηγητές δεν έχουν συμβεί αξιόλογες μεταβολές. Ο Mayer (2005) ανέπτυξε την γνωστική θεωρία της εκπαίδευσης πολυμέσων (cognitive theory of multimedia learning) καθορίζοντας την αρχή ότι η βαθύτερη μάθηση λαμβάνει χώρα με τη χρήση λέξεων και εικόνων μαζί, παρά λέξεις μόνο, ενώ ο Fleming (2018) αναφέρει ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν διαφορετικούς τρόπους μάθησης, οι οποίοι εμπίπτουν σε τέσσερις κύριες κατηγορίες: οπτική, ακουστική, ανάγνωσης / εγγραφής και κιναισθητική (VARK). Οι εφαρμογές screencasting καταγράφουν την οθόνη του υπολογιστή μαζί με ήχο δημιουργώντας αρχεία βίντεο. Μια τέτοια εφαρμογή εκμεταλλευτήκαμε για να εμπλουτίσουμε την ανατροφοδότηση των γραπτών εργασιών, που υλοποιούνται στα εξ' αποστάσεως μεταπτυχιακά του ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο). Έτσι, δημιουργήθηκε η οπτικοακουστική ανατροφοδότηση, που περιλαμβάνει εικόνα και ήχο. Μπορεί το εργαλείο της οπτικοακουστικής ανατροφοδότησης να εξυπηρετήσει καλύτερα τους σκοπούς της ανατροφοδότησης των γραπτών εργασιών σε σχέση με τα γραπτά σχόλια; Στην έρευνά μας εξετάσουμε τις απόψεις των φοιτητών και καθηγητών του ΕΑΠ σχετικά με την οπτικοακουστική ανατροφοδότηση των γραπτών εργασιών, όσον αφορά τις δυσκολίες που προκύπτουν από την χρήση του νέου εργαλείου, τη μεταβολή που ενδέχεται να επιφέρει στην επικοινωνία μεταξύ καθηγητή και φοιτητή και στην προτίμηση των φοιτητών ανάμεσα στην οπτικοακουστική ανατροφοδότηση και τα γραπτά σχόλια. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι όποιες δυσκολίες προέκυψαν ήταν αντιμετωπίσιμες, καθώς οφείλονταν στο γεγονός ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες πρώτη φορά ασχολήθηκαν με ένα screencasting λογισμικό. Όσον αφορά την επικοινωνία μεταξύ καθηγητή και φοιτητή φαίνεται ότι η οπτικοακουστική ανατροφοδότηση μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα. Τέλος, είναι σαφής η προτίμηση των φοιτητών για την οπτικοακουστική ανατροφοδότηση, ενώ οι καθηγητές είδαν με θετικό μάτι τον νέο τρόπο ανατροφοδότησης.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

audiovisual feedback
Οπτικοακουστική ανατροφοδότηση


Ελληνική γλώσσα

2018-09-23
2018-10-09T06:51:05Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

22
2
81*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.