Μορφές κοινωνικής ανισότητας και σχολικός θεσμός: Οι αναπαραστάσεις των δύο φύλων στα σημερινά σχολικά εγχειρίδια που εισήχθησαν από το 2006 στο Δημοτικό σχολείο. Η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων της Α΄ και Β΄ τάξης Δημοτικού.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοForms of social inequality and school institution: Representations of the two sexes in current school textbooks introduced in Primary School since 2006. The case of the school manuals of the 1st and 2nd grade classes.
Μορφές κοινωνικής ανισότητας και σχολικός θεσμός: Οι αναπαραστάσεις των δύο φύλων στα σημερινά σχολικά εγχειρίδια που εισήχθησαν από το 2006 στο Δημοτικό σχολείο. Η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων της Α΄ και Β΄ τάξης Δημοτικού.

Καμαρέτσου, Φωτεινή

Νικολάου, Γεώργιος
Κίτσιου, Αγγελική
Ευαγγέλου, Οδυσσέας

Περιέχει: πίνακες και διαγράμματα.
Σκοπός της παρούσας έρευνας συνίσταται στο να εξετάσει την έμφυλη αναπαράσταση στα νέα σχολικά βιβλία έκδοσης 2006-2007 των τάξεων Α΄ και Β΄ Δημοτικού, όπου τα παιδιά στις μικρές αυτές ηλικίες δεν έχουν πλήρως διαμορφωμένη την κριτική σκέψη και αντίσταση στα άρρητα-λανθάνοντα μηνύματα που μεταδίδονται για τους ρόλους των δυο φύλων. Τα ερευνητικά ερωτήματα εστιάζουν στην αποτύπωση των δύο φύλων στα σχολικά εγχειρίδια, έχοντας ως επίκεντρο τα συντηρητικά και μη έμφυλα στερεότυπα που προβάλλονται, ακόμη τους ρόλους που αναλαμβάνει το κάθε φύλο, καθώς και την εικονογραφική αναπαράσταση, αλλά και τη χρήση της σεξιστικής γλώσσας εις βάρος κάποιου φύλου. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ποσοτικού τύπου ανάλυση περιεχομένου, η οποία έδωσε τη δυνατότητα της εξέτασης των κειμενικών και εικονικών αναφορών του εξεταζόμενου υλικού. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι παρά τις θετικές αλλαγές και προσπάθειες ως προς την προαγωγή της έμφυλης ισότητας που εντοπίζονται, η γυναικεία παρουσία δεν είναι ισότιμη με την ανδρική ως προς τους πρωταγωνιστικούς και τους δευτερεύοντες/επικουρικούς χαρακτήρες, αλλά και τις αντίστοιχες δραστηριότητες τους, καθώς και ως προς τις διάσημες προσωπικότητες. Επιπλέον, ο γλωσσικός σεξισμός και η εικονογράφηση είναι εις βάρος του γυναικείου φύλου, ενώ οι άνδρες συνεχίζουν να είναι δέσμιοι των στερεοτυπικών τους ρόλων και ικανοτήτων/δεξιοτήτων και οι γυναίκες δέσμιες των στερεοτυπικών συναισθημάτων τους. Επομένως, για να επιτευχθεί πλήρως η ισότιμη αντιπροσώπευση των δύο φύλων και η αντιμετώπιση των έμφυλα στερεοτυπικών μηνυμάτων στα σημερινά και εν λόγω εγχειρίδια, χρειάζεται να γίνουν ακόμη βήματα και αλλαγές προς τον στόχο αυτό. Τέλος, η παρούσα μελέτη ολοκληρώνεται με τους περιορισμούς της και τις κατευθύνσεις για περαιτέρω μελλοντική έρευνα.
The purpose of this study is to examine the representations of the two sexes in the current school textbooks of the 1st and 2nd grade classes introduced in Primary School since 2006, where at this young age, children have not fully formed the critical thinking and resistance to the implicit and latent messages that are transmitted for the roles of the two sexes. The research questions focus on the gender-based distribution of the school textbooks, indicating the conservative and non-conservative gender stereotypes that are being projected, the gender roles, as well as the pictorial representation and the use of sexist language to the detriment of one gender. The method used was the quantitative content analysis, which has allowed the examination of both textual and pictorial references of the examined material. The results highlight that despite positive changes and efforts in promoting gender equality that are detected, the female presence is not equal to the male presence as regards the leading and secondary/auxiliary characters, but also their respective activities, as well as the famous personalities. Furthermore, both the linguistic sexism and the illustration are not in favor of the female gender, while men continue to be captive of their stereotypical roles and skills/ capabilities and women are bound by their stereotypical feelings. Therefore, in order not only to achieve the equal representation of men and women, but also to deal with the stereotypically gender messages of these current school textbooks, we need to make more steps and changes towards this goal. Finally, this study is completed with the constraints of the survey and the directions for further future research.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Φύλο, ανισότητα, αναπαραστάσεις, σχολικά εγχειρίδια, Α΄ και Β΄ Δημοτικού.
Gender, inequality, representations, school textbooks, 1st and 2nd Primary grade classes.


Ελληνική γλώσσα

2018-09-22
2018-10-09T06:57:01Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

123
2
62*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.