Οι στάσεις των καθηγητών και των μαθητών ως προς τη χρήση της Γ1 και της ΓΣ στην ξενόλωσση τάξη των Αγγλικών στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοTeacher and Learner Attitudes and Practices towards L1/TL Use in the Greek EFL Classroom
Οι στάσεις των καθηγητών και των μαθητών ως προς τη χρήση της Γ1 και της ΓΣ στην ξενόλωσση τάξη των Αγγλικών στην Ελλάδα

Παπαδημητρίου, Χρυσάνθη

Μανωλοπούλου-Σέργη, Ελένη
Γεράλη-Ρούσσου, Ελένη

Περιέχει : πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες
H συμπερίληψη ή ο αποκλεισμός της κύριας γλώσσας (Γ1) στις τάξεις σε όλο τον κόσμο που έχουν την Αγγλική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα έχει υπάρξει θέμα αντιπαράθεσης μεταξύ ερευνητών, καθηγητών και μαθητών επί σειρά ετών και σχετίζεται με διαφορετικές οπτικές για το πώς οι γλώσσες διδάσκονται και μαθαίνονται καλύτερα. Η έλλειψη μελετών που να ερευνούν την πρώτη γλώσσα και τη γλώσσα στόχο (ΓΣ) σε μονόγλωσσα περιβάλλοντα δημοτικής δημόσιας εκπαίδευσης, καταδεικνύει την αναγκαιότητα για την διεξαγωγή αυτής της περιφερειακής μελέτης που ερευνά το βαθμό της χρήσης, τους παράγοντες και τις λειτουργίες, καθώς και τις στάσεις των καθηγητών και των μαθητών ως προς τη χρήση της Γ1 και της εναλλαγής κωδίκων στην ξενόγλωσση διδασκαλία. Η χορήγηση δύο εντύπων ερωτηματολογίων σε 46 μόνιμους καθηγητές δημόσιας εκπαίδευσης και σε 93 μαθητές δημοτικού, σε μια μικρή Ελληνική επαρχιακή πόλη στη Θεσσαλία, και η στατιστική ανάλυσή τους, αποτέλεσε την ποσοτικό άξονα της μελέτης. Η διεξαγωγή τριών συνεντεύξεων με τους καθηγητές, δύο παρατηρήσεων διδασκαλίας, και η απόκτηση οπτικών δεδομένων πάνω στη χρήση της Γ1 και της ΓΣ, αποτέλεσαν τον ποιοτικό άξονα της μελέτης. Χρησιμοποιώντας ένα συγκλίνοντα παράλληλο τύπο σχεδιασμού στην έρευνα μεικτής μεθόδου, τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα συγχωνεύτηκαν στην παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Παρά την ύπαρξη διαφοροποίησης μεταξύ των ομάδων των καθηγητών και των μαθητών, τα ευρήματα κατέδειξαν εκτεταμένη χρήση της Γ1 στην τάξη, που εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών. Λιγότερο ευδιάκριτοι ήταν οι παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των στάσεων και των πρακτικών των καθηγητών και των μαθητών, οι οποίοι ήταν ποικίλοι και ενίοτε αντικρουόμενοι. Συνεπώς, τα ευρήματα υποδεικνύουν την ανάγκη για την υιοθέτηση μιας πιο συστηματικής προσέγγισης σχετικά με το πώς η Γ1 των μαθητών μπορεί να χρησιμοποιηθεί στρατηγικά από τους εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών. Τέλος, όπως αναδείχτηκε από τα ευρήματα της έρευνας, η μεταβαλλόμενη κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα στην Ελλάδα επισημαίνει την ανάγκη υιοθέτησης μιας πολύγλωσσης παιδαγωγικής προσέγγισης που να καθιστούν δυνατή την συνύπαρξη διαφορετικών Γ1 στην ξενόγλωσση τάξη.
First language (L1) inclusion or exclusion in English as a second or foreign language classrooms around the world has been a polemic issueamong researchers, teachers and learnersfor decades relating to different perspectives on how languages are best taught and learnt.The paucity of studies investigating firstlanguage and target language (TL) use in monolingual, primary state school contexts,establishes the need for conducting this regional study investigating the extent of, the factors and functions, as well as teachers‘ and learners‘ attitudes towards L1 use and code-switching in FL instruction.The administrationof two pen-and-paper questionnaires to 46 permanent state school teachers and 93 primary school students in a Greek rural town in Thessaly and their statistical analysis formed the quantitative strand of the study.Conducting three teacher interviews,twoclassroom observations and obtaining visual data on L1 and TL use formed the study‘s qualitative strand.Employing a convergent parallel mixed-methods research design, quantitative and qualitative data were merged in the presentation and interpretationof results. Despite the existence of variation between teacher and learner groups, findings showed extensive use of the L1 in the classroom, serving a wide range of functions.Less clear-cut were the factors contributing to the formation of teachers‘ and learners‘ attitudes and practiceswhich were diverse and conflicting at times. Furthermore, despite the recognition of the facilitative role of the L1, teachers‘ practice lacked a formulated set of theoretically sound principles regarding its use.Consequently, findings illustrate the need for adopting a more systematic approach as to how the learners‘ L1 can be strategically employed by foreign language instructors. Lastly, as emerging from the study‘s findings, the shifting social and educational reality in Greece highlights the need for adopting a multilingual pedagogy enabling the co-existence of different L1s in the FL classroom.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

xρήση της ΓΣ
code-switching
εναλλαγή κωδίκων
στάσεις των καθηγητών
teacher attitudes
TL use
FL classroom
xρήση της Γ1
στάσεις των μαθητών
L1 use
learner attitudes
ξενόγλωσση τάξη


Αγγλική γλώσσα

2018-09-22
2018-10-09T07:04:02Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
16
192

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.