«Διερεύνηση των αντιλήψεων των φιλολόγων για σύγχρονες μεθόδους στη διδακτική της λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο προς όφελος των δίγλωσσων μαθητών»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοInvestigation of philosophers' perceptions of modern methods in the teaching of literature in the Gymnasium for the benefit of bilingual students
«Διερεύνηση των αντιλήψεων των φιλολόγων για σύγχρονες μεθόδους στη διδακτική της λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο προς όφελος των δίγλωσσων μαθητών»

Φλώρου, Ευαγγελία

Νικολάου, Γεώργιος
Μαυρομμάτη, Μαρία
Ευαγγέλου, Οδυσσέας

The present Master’s thesis aims at exploring the perceptions of literary scholars on the use of modern teaching methods and the deception of the teaching methods they ultimately use in practice, in order to minimize the difficulties faced by bilingual students. It pursues the highlighting of the educational methodologies which will be based on a flexible educational material so that multilinguism occupies the key role while teaching the subject of Literature. A sample survey of a representative specimen was used in order to draw specific conclusions. Philologists who teach in the 61 Junior High Schools in the district C’ of Athens took part in the survey. On the whole the number of the philologists who teach are 384 and the questionnaires which were filled out are 121. As a result we can generalize what was found through the survey, as it covers 30% of the population, so that the findings can be generalized more safely and minimize the sampling error. For all controls as level of significance was set at 5% (Creswell, 2011). The major findings are the following: The majority of the educational community suggests a modification of the Analytic Study Programme and an intercultural orientation of the questions of the literature books, even though several philologists have not been educated according to the principles of the intercultural education. A more popular alternative method of learning literature is the exploitation of the digital technology where as in the learning strategies emphasis is given upon the writing down of notes and the exploitation of the context. As far as the exercises of the creative reading are concerned, Greek poetry and prose writing are used, while the experiences of bilingual students are used less in the teaching of the lesson. As extension of this survey is suggested the realization of the surveys which are being carried out for the use of alternative ways of learning in the teaching of literature, like the aesthetic performance of the texts and the expression through the art. Moreover, it also seeks to investigate the results in the self-assessment of the result of the teaching method that the teachers use, since they have been trained in programs according to the principles of intercultural education, the re-assessment of the Analytic Programme of Studies as for the teaching method of Literature, the use of a common anthology and whether the teaching of literature is influenced by the gender of teachers.
Πίνακες και σχήματα- διαγράμματα
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση των αντιλήψεων των φιλολόγων που έχουν ως γνωστικό αντικείμενο τη λογοτεχνία σχετικά με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και στην αποτύπωση όσων χρησιμοποιούν έτσι, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δίγλωσσοι μαθητές. Επιδιώκεται η ανάδειξη μεθόδων βάσει ενός ευέλικτου εκπαιδευτικού υλικού, προκειμένου η πολυγλωσσία να κατέχει κεντρική θέση στη διδασκαλία του μαθήματος της λογοτεχνίας. Τα συμπεράσματα εξήχθησαν μέσω της δειγματοληπτικής έρευνας αντιπροσωπευτικού δείγματος φιλολόγων της Γ’ Αθήνας που διδάσκουν στα 61 γυμνάσια της περιφέρειας. Συνολικά διδάσκουν 384 φιλόλογοι και συμπληρώθηκαν 121 ερωτηματολόγια, οπότε μπορεί να γίνει γενίκευση των ευρημάτων της έρευνας, καθώς καλύπτεται το 30% του πληθυσμού που απαιτείται έτσι, ώστε τα πορίσματα να μπορούν να γενικευθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια και ελαχιστοποίηση του σφάλματος δειγματοληψίας. Για όλους τους ελέγχους ορίστηκε το 5% ως επίπεδο σημαντικότητας (Creswell, 2011). Ως κύρια ευρήματα αναφέρονται: Το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας προτείνει την τροποποίηση του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και έναν διαπολιτισμικό προσανατολισμό στις ερωτήσεις των βιβλίων της λογοτεχνίας, αν και αρκετοί φιλόλογοι δεν έχουν επιμορφωθεί σύμφωνα με τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Πιο δημοφιλής εναλλακτική μορφή μάθησης είναι η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, ενώ στις στρατηγικές μάθησης δίνεται έμφαση στη λήψη σημειώσεων και την αξιοποίηση των συμφραζομένων. Για την άσκηση στη δημιουργική ανάγνωση χρησιμοποιείται περισσότερο η ελληνική πεζογραφία και η ποίηση, ενώ οι εμπειρίες και τα βιώματα των δίγλωσσων μαθητών χρησιμοποιούνται ελάχιστα στη διδακτική του μαθήματος. Ως προέκταση της έρευνας προτείνεται η εστίαση στην πραγματοποίηση ερευνών για τη χρήση άλλων εναλλακτικών μορφών μάθησης, όπως η αισθητική απόδοση των κειμένων και η έκφραση μέσω της τέχνης. Επίσης, ενδιαφέρει να ερευνηθούν τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης της διδασκαλίας που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί, εφόσον έχουν επιμορφωθεί σε προγράμματα σύμφωνα με τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η επανεξέταση του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τη διδακτική της λογοτεχνίας, η χρήση ενός κοινού ανθολογίου και κατά πόσο η μεθοδολογία της διδασκαλίας του μαθήματος επηρεάζεται από το φύλο των καθηγητών.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Intercultural Education
Teaching of Literature
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Διδακτική της Λογοτεχνίας


Ελληνική γλώσσα

2018-09-22
2018-10-09T07:12:53Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

44
4
129

Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.