Διερεύνηση των παραγόντων υποκίνησης και επαγγελματικής ικανοποίησης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικότητας των φιλολόγων: οι παράμετροι της ηλικίας και των ετών υπηρεσίας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοResearch of stimulation factors and professional satisfaction of secondary school language and history teachers : The parameters of age and years of service.
Διερεύνηση των παραγόντων υποκίνησης και επαγγελματικής ικανοποίησης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικότητας των φιλολόγων: οι παράμετροι της ηλικίας και των ετών υπηρεσίας.

ΗΛΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΑΠΑΛΟΗ , ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Περιέχει : πίνακες, γραφήματα, εικόνες
Η ακόλουθη διπλωματική εργασία στοχεύει να διερευνήσει τους παράγοντες που υποκινούν τους φιλολόγους και τους οδηγούν σε επαγγελματική ικανοποίηση, αλλά και τους παράγοντες που τους ωθούν προς την κατεύθυνση της αποπροσωποποίησης και της απογοήτευσης από την εργασία, όπως επίσης και σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο η ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας συντελούν στις διαδικασίες αυτές. Προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού επιλέχθηκε μικτή μέθοδος διερεύνησης με συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων. Τα ποσοτικά δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου από 120 εκπαιδευτικούς ανά την ελληνική επικράτεια και τα ποιοτικά μέσω ημιδομημένης συνέντευξης σε 15 εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες του νομού Πρέβεζας και συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα των 120 εκπαιδευτικών. Από την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν προέκυψε ότι οι παράγοντες που υποκινούν τους φιλολόγους έχουν εσωτερική προέλευση και σχετίζονται με τη φύση της εργασίας τους, όπως η σχέση που αναπτύσσουν με τους μαθητές τους, η αποδοχή και η αναγνώριση από αυτούς αλλά και ευρύτερα από τους συναδέλφους και τον διευθυντή, το αίσθημα πληρότητας και η ποικιλία που τους προσφέρει η εργασία τους, αλλά και το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο και οι σχέσεις με τους συναδέλφους και τον διευθυντή. Από τη μέτρηση των επιπέδων επαγγελματικής ικανοποίησης προέκυψε ότι το δείγμα βιώνει μέτρια προς υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από τις διάφορες πτυχές του εργασιακού βίου των εκπαιδευτικών. Παράγοντες δυσαρέσκειας αναδεικνύονται οι συνθήκες εργασίας, οι οικονομικές απολαβές, οι περιορισμένες δυνατότητες εξέλιξης, επιμόρφωσης και επαγγελματικής ενδυνάμωσης. Η επεξεργασία των δεδομένων ανέδειξε ότι τα ατομικά χαρακτηριστικά της ηλικίας και των ετών υπηρεσίας παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική επίδραση στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, καθώς οι εκπαιδευτικοί 61 και άνω αισθάνονται μεγαλύτερη ικανοποίηση από τους νεότερους συναδέλφους τους ενώ καταδεικνύεται ότι όσο αυξάνεται η ηλικία και τα έτη υπηρεσίας τόσο αυξάνεται και η ικανοποίηση των φιλολόγων από τα διάφορα επιμέρους χαρακτηριστικά του εργασιακού τους βίου.
The following master’s thesis aims to research the factors that motivate the language and history teachers and lead them to professional satisfaction, but also the factors that push them towards depersonalisation and frustration from work, as well as to what extent and how the age and years of experience contribute to these processes. A mixed method of study with a combination of quantitative and qualitative data was chosen to meet this objective. The quantitative data was collected through a questionnaire from 120 teachers throughout the Greek territory and qualitatively through a semi-structured interview to 15 teachers serving in school units of the Preveza prefecture and included in sample of 120 teachers. The processing of the data collected showed that the factors that stimulate the language and history teachers have an internal origin and relate to the nature of their work, such as the relationship they develop with their students, the acceptance and recognition by them, but also more widely from colleagues and the director, the feeling of completeness and variety offered by their work, as well as the climate prevailing in school and relations with colleagues and the director. The measurement of levels of professional satisfaction showed that the sample is experiencing moderate to high levels of satisfaction from the different aspects of the working life of teachers. Dissatisfaction factors highlight working conditions, salary, limited possibilities for development, training and professional empowerment. Data processing has shown that the individual characteristics of age and years of service present a statistically significant impact on teacher satisfaction, as teachers 61 and above feel more satisfied than younger colleagues are demonstrating that as the age and the years of service increase, the satisfaction of the language and history teachers from the various characteristics of their working lives is increasing.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

επαγγελματική ικανοποίηση
φιλόλογοι
επαγγελματική δυσαρέσκεια
language and history teachers
motivation
υποκίνηση
job satisfaction
job dissatisfaction


Ελληνική γλώσσα

2018-09-22
2018-10-09T07:14:37Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
38
174

Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.