Η χρήση των εγγράφων κειμένου της Google με στόχο την ενασχόληση των νεαρών μαθητών στη συνεργατική μάθηση: Μια μελέτη περίπτωσης βασισμένη σε ερευνητική εργασία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοUsing Google Docs to engage young learners in collaborative writing: a project-based case study
Η χρήση των εγγράφων κειμένου της Google με στόχο την ενασχόληση των νεαρών μαθητών στη συνεργατική μάθηση: Μια μελέτη περίπτωσης βασισμένη σε ερευνητική εργασία

Τσατζαλή, Αικατερίνη

Γιαννακοπούλου, Αλεξία
Αλεξίου, Θωμαή

Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά την αποτελεσματικότητα της χρήσης των εγγράφων κειμένου της Google (Google Docs) για την ενασχόληση νεαρών μαθητών της αγγλικής γλώσσας στη συνεργατική γραφή, μέσω μιας προσέγγισης μάθησης βασισμένης σε ένα σχέδιο εργασίας (project). Συγκεκριμένα, διεξάγεται μια μελέτη περίπτωσης μικρής κλίμακας σε ένα Ιδιωτικό Κέντρο Ξένων Γλωσσών, με νεαρούς μαθητές γλωσσικού επιπέδου Α2, προκειμένου να εξετασθεί η συμβολή του προαναφερθέντος Web 2.0 εργαλείου στην ανάπτυξη των κινήτρων μάθησης των συμμετεχόντων προς την παραγωγή γραπτού λόγου, στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους σε ένα λιγότερο αγχωτικό μαθησιακό περιβάλλον, στην βελτίωση της κοινωνικής τους αλληλεπίδρασης καθώς και στην ανάπτυξη των ατομικών τους δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου. Για τις ανάγκες αυτής της μελέτης περίπτωσης, η ερευνήτρια ακολουθεί μια προσέγγιση μεικτών μεθόδων, που περιλαμβάνει ένα συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών εργαλείων έρευνας, τα οποία επικυρώνουν την ακρίβεια των αποτελεσμάτων (Creswell, 2012). Τα αναδυόμενα ευρήματα επισημαίνουν την θετική επίδραση των εγγράφων κειμένου της Google στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο διευκολύνει την εξάσκηση της συλλογικής παραγωγής γραπτού λόγου, ενισχύει την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση των μαθητών, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην επιτυχή συνεργασία τους. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα τονίζουν ότι ο διαδραστικός χαρακτήρας των εγγράφων κειμένου της Google προκαλεί εγγενώς το ενδιαφέρον των μαθητών και τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της συνεργατικής γραφής σε στάδια, διαμορφώνοντας πιο εξειδικευμένους, ικανούς και στοχαστικούς συγγραφείς. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτεται, η ατομική πρόοδος των δεξιοτήτων γραφής των μαθητών είναι ένα ζήτημα που μπορεί να προσδιοριστεί περαιτέρω μέσω μιας έρευνας μεγαλύτερης διάρκειας.
The present dissertation explores the efficacy of Google Docs to engage a group of young EFL learners in collaborative writing, through a project-based approach of learning. Particularly, a small-scale case study is conducted in a Private English Language Institute, with young participants of A2 language level (Council of Europe, 2001), in order to examine the contribution of the aforementioned Web 2.0 tool in increasing learners’ motivation towards the writing skill, enhancing their active participation in a less stressful learning environment, supporting their social interaction and facilitating their collaboration. Lastly, the impact of Google Docs on developing learners’ individual writing abilities is investigated as well. For the needs of this case study, the researcher follows a ‘mixed methods approach’, including a combination of both qualitative and quantitative survey tools, which verify the accuracy of the results (Creswell, 2012). Hence, the emerging findings highlight the positive impact of Google Docs in creating an efficient learning environment, which facilitates the practice of collaborative writing, strengthening learners’ communication and interaction as well as enhancing their collaboration. Additionally, the results suggest that the interactive nature of Google Docs inherently triggers learners’ interest and encourages them to actively participate in process writing, which results in more skillful, competent and reflective writers. Nevertheless, as it is revealed, the learners’ individual writing progress is an issue that may be possibly determined through a longer duration research.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

CALL
writing skill
Έγγραφα κειμένου της Google
γραπτός λόγος
Collaborative writing
Google Docs
EFL
αγγλική γλώσσα
συνεργατική γραφή


Αγγλική γλώσσα

2018-09-22
2018-10-09T07:15:23Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
247
16

Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.