Βιωματική μάθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων. Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοExperiential learning and adult education. Active training techniques in the vocational training Centers (C.V.T.)
Βιωματική μάθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων. Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)

Βούζα, Δέσποινα

Βαλκάνος, Ευθύμης
Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος

Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα
Η παρούσα εργασία διερευνά το πεδίο της Βιωματικής μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση εντοπίζεται η ανάγκη διερεύνησης της χρήσης των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών καθώς και της συμμετοχής των ενήλικων εκπαιδευομένων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία των προγράμματα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Κ.). Προς το σκοπό αυτό, πραγματοποιείται η έρευνα της εργασίας με τίτλο «Βιωματική μάθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων. Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Κ.Ε.Κ.». Η έρευνα μελετά 4 Κ.Ε.Κ. του νομού Αττικής με τη χρήση της βολικής δειγματοληπτικής έρευνας. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, από το θεωρητικό και ερευνητικό. Το θεωρητικό μέρος συγκροτείται από έξη κεφάλαια στα οποία γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος και ανάδειξη του προς διερεύνηση ζητήματος. Αναλυτικότερα, το πρώτο είναι η εισαγωγή της εργασίας. Το δεύτερο διερευνά το επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Έπειτα, το τρίτο κεφάλαιο μελετά τις θεωρίες μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων και το τέταρτο κεφάλαιο τις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων στα πλαίσια της βιωματικής μάθησης. Το πέμπτο κεφάλαιο μελετά την επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα και ιδιαίτερα τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τέλος, το έκτο κεφάλαιο παραθέτει την προϋπάρχουσα έρευνα γύρω από θέμα της έρευνας. Έπειτα, στο ερευνητικό μέρος παρουσιάζεται η έρευνα της εργασίας. Το ερευνητικό μέρος αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Συγκεκριμένα το έβδομο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη μεθοδολογία της έρευνας, το όγδοο κεφάλαιο τα αποτελέσματα της έρευνα, το ένατο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της έρευνας. Το δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζει τη σημαντικότητα της έρευνας και μελλοντικές προεκτάσεις. Και, τέλος, το ενδέκατο κεφάλαιο αποτελεί τον επίλογο της εργασίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν την αξία της χρήσης των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στα Κ.Ε.Κ.. Συγκεκριμένα, η αξιοποίηση των τεχνικών αυξάνει τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων, μειώνει τα εμπόδια και τελικά βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα.
This work belongs to the topic ¨experiential learning and adult education¨ and explores the use of active educational techniques in adult education programs. The literature review around adult education and experiential learning in adult education has highlighted new issue to investigate. For this reason the research with the title ¨Experiential learning in adult education. Active training techniques in educational programs of C.V.T. ¨ explores the participation of trainers in the educational process and the use of active educational techniques in the implementation of educational programs in vocational training Centers (C.V.T.). The work consists of two parts, from the theoretical and research. The theoretical part is the main part of the work and consists of 6 chapters. Specifically, the first chapter is preamble. The second explores the scientific field of adult

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Εκπαίδευση Ενηλίκων
ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές
Βιωματική μάθηση
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Κ.Ε.Κ.


Ελληνική γλώσσα

2018-09-23
2018-10-09T07:17:02Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
51
164*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.