Η συμβολή της επιμόρφωσης στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών: Στάσεις και Απόψεις των εκπαιδευτικών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe contribution of teachers' training in teachers' professional development: Attitude and thoughts from teachers working in the Regional Unit of Euboea
Η συμβολή της επιμόρφωσης στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών: Στάσεις και Απόψεις των εκπαιδευτικών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Οι απαιτήσεις που δημιούργησαν οι νέες τεχνικές και οικονομικοκοινωνικές συνθήκες επέβαλαν την καθιέρωση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών ως μια αδήριτη ανάγκη στην κατεύθυνση ανταπόκρισης της εκπαίδευσης στα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν. Παράλληλα η επιμόρφωση αναδύθηκε ως κύριος μοχλός απόκτησης της επαγγελματικής ανάπτυξης και όλοι ο φορείς, ιδιωτικοί ή δημόσιοι ασχολήθηκαν με την δημιουργία κατάλληλου επιμορφωτικού πλαισίου. Η διαδικασία όμως αυτή σχετίζεται στενά με μια σειρά παραγόντων ποικίλου είδους, οι οποίοι συνδιαμορφώνουν την επιμορφωτική πράξη και χαρακτηρίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη και όσα χαρακτηριστικά και στάσεις προκύπτουν από αυτήν. Στο θεωρητικό μέρος της έρευνας αυτής εξετάζονται ζητήματα σχετικά με την επιμόρφωση, τα χαρακτηριστικά αυτής, τα επιμορφωτικά πλαίσια, αλλά και στοιχεία σχετιζόμενα με την επαγγελματική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, τα στάδια αυτής, οι μέθοδοι και οι στρατηγικές που ακολουθούνται, αλλά και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που αυτή παρουσιάζει. Παράλληλα, επιχειρείται η οριοθέτηση του όρου επιμόρφωση, προβάλλονται τα χαρακτηριστικά αυτής και οι λόγοι για τους οποίους θεωρείται πια αναγκαιότητα για την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ εξετάζεται και η σχέση της με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Ακολούθως εξετάζεται το ευρωπαϊκό και το ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, όπως και οι απόψεις των εκπαιδευτικών για αυτό, όπως παρουσιάζονται σε σχετικές έρευνες. Το θεωρητικό μέρος ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του συλλόγου διδασκόντων και των στοιχείων που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα του, εντός της Δ.Ο.Π. Στο εμπειρικό μέρος, παρατίθεται η ποσοτική έρευνα που αποβλέπει στην αποτύπωση των παραμέτρων που σχετίζονται με την επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, όπως και με τον βαθμό ικανοποίησης των ιδίων για διάφορους φορείς που είτε εμπλέκονται με τις ανωτέρω έννοιες είτε απορρέουν από αυτές. Ακολουθούν τα συμπεράσματα της έρευνας, οι περιορισμοί της και η διατύπωση ορισμένων προτάσεων για περαιτέρω έρευνα.
The needs that were created from the development of the new technical and socioeconomical conditions necessitated the establishment of teachers’ professional development as an insurmountable need towards the direction of educational response to the newly shaped environment. At the same time, teachers’ training programs arose as the main leverage of acquiring the needed professional development and every institution, private or public, tried to create an appropriate educational framework. This procedure though is closely related with a string of factors of every kind, that co-create those teaching programs and provide a certain character to teachers’ professional development and those features and attitudes that derive from it. In the theoretical part of this paper issues are examined regarding teachers training, its features, the educational framework, but also facts related to professional development. Being more specific, this paper deals with teachers’ professional development, the stages of it, the methods and strategies that are employed, and those defining traits that professional development sent into the fore. In the same time, an effort is made to define the term teachers’ training, to highlight its core traits and those reasons that make teachers’ training a necessity for the educational procedure, while its relationship with teachers’ professional development is also being examined. Following that, an examination comes forth regarding the European and Greek educational framework, as well as teachers’ thoughts on that framework, as are presented in relevant papers. The theoretical part concludes with a brief presentation of the school counsel and those features that modulate its effectiveness. The empirical part of this paper presents the quantitive research that aims to print out those parameters that are correlated with teachers’ training and teachers’ professional development, and also with the degree of satisfaction of them for various institutions that are either involved with the terms mentions above either derive from them. What follows are the results of the research, its limitations and some recommendations for further research.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

ικανοποίηση εκπαιδευτικών
επιμόρφωση
επιμορφωτικό πλαίσιο
Επαγγελματική ανάπτυξη
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
σύλλογος διδασκόντων
παράγοντες επιμόρφωσης
αποτελέσματα επαγγελματικής ανάπτυξης


Ελληνική γλώσσα

2018-09-22
2018-10-09T07:21:03Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
169
94

Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.