Ο αυτοπροσδιορισμός της επαγγελματικής ταυτότητας των Νηπιαγωγών και η επίδραση του μητρικού προτύπου και της φροντίδας στην επιλογή επαγγέλματος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe self-defining of kindergarten's professional identity and the effect of maternal model and care in choosing a profession
Ο αυτοπροσδιορισμός της επαγγελματικής ταυτότητας των Νηπιαγωγών και η επίδραση του μητρικού προτύπου και της φροντίδας στην επιλογή επαγγέλματος

ΤΣΙΝΤΖΟΥ, ΕΥΘΑΛΙΑ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ
ΘΑΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ένας αριθμός οκτώ συνολικά γυναικών εκπαιδευτικών της Προσχολικής Εκπαίδευσης έλαβε μέρος σε αυτή την εμπειρική έρευνα, με σκοπό να διερευνήσει την επαγγελματική τους ταυτότητα και την επίδραση του μητρικού προτύπου και της φροντίδας στην επιλογή του επαγγέλματος. Τα ευρήματα συμφωνούν με προγενέστερες έρευνες για την επίδραση των στερεότυπων στη συνείδηση των γυναικών, σύμφωνα με τα οποία το μητρικό πρότυπο και η ηθική της φροντίδας αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της επαγγελματικής ταυτότητας και παράγοντες επιλογής επαγγέλματος. Ωστόσο οι γυναίκες δήλωσαν την προσπάθεια αποσύνδεσης της μητρικής φύσης από τo παιδαγωγικό επάγγελμα και της φροντίδας από τη σωματική φροντίδα και ανέδειξαν μια νέα οπτική στην επαγγελματική τους ταυτότητας, που συνδέει τον/την εκπαιδευτικό με το γνωστικό – μαθησιακό κομμάτι και την επιστημονική κατάρτιση. Τα νέα δεδομένα σηματοδοτούν σαφείς διαφοροποιήσεις στην επαγγελματική ταυτότητα των σύγχρονων γυναικών νηπιαγωγών και στους παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή του επαγγέλματος και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Υποδείξεις για μελλοντική διερεύνηση αφορούν έρευνες σε άνδρες νηπιαγωγούς για την επαγγελματική τους ταυτότητα και τους παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή του επαγγέλματος.
A total number of eight female kindergarten teachers of Preschool Education of Eastern Thessaloniki took part in this empirical research, in order to investigate their professional identity and the effect of maternal model and care in choosing a profession. The results support some previous research about the effect of stereotypes in women’s minds, according to which maternal model and care’s ethic are strong elements of professional identity and factors in choosing a profession. However women stated their effort of trying to detach maternal nature from pedagogic profession and care from physical care and then pointed out a new perspective in their professional identity, which connects the teacher’ s cognitive – learning part with scientific education. The new data show clear differentiations in professional identity of modern female kindergarten teachers and the factors that effect in choosing a profession and require further investigation. Suggestions for future investigation regard researches on male kindergarten teachers about their professional identity and the factors that effect in choosing a profession.
.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

επαγγελματική ταυτότητα
προσχολική εκπαίδευση
μητρικό πρότυπο
φροντίδα


Ελληνική γλώσσα

2018-09-22
2018-10-09T07:22:56Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

27
8
98

Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.