Ανθρώπινο δυναμικό και επιμόρφωση. Η περίπτωση των εργαζομένων του Δήμου Δωρίδος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνθρώπινο δυναμικό και επιμόρφωση. Η περίπτωση των εργαζομένων του Δήμου Δωρίδος

ΛΙΑΣΚΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ

Παναγιωτόπουλος, Γιώργος
Μαγγόπουλος, Γιώργος

Με τη νέα τάξη πραγμάτων παγκοσμίως οι χώρες καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Οι διοικήσεις καλούνται να είναι αυστηρότερες και πιο συγκεντρωτικές για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στη σωρεία των νέων πληροφοριών και καταστάσεων. Οι αλλαγές αυτές φτάνουν ακόμη και σε τοπικό επίπεδο επηρεάζοντας και τους Δήμους. Οι απαντήσεις σε αυτές τις αλλαγές είναι η εκπαίδευση και η επιμόρφωση. Για τον σκοπό της εργασίας διερευνήθηκαν οι επιμορφωτικές ανάγκες των μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Δωρίδος στο νομό Φωκίδος σχετικά με την αναγνώριση των ελλείψεων και των δυσκολιών στην εργασιακή καθημερινότητα. Τις ανάγκες που έχουν για να συμμετέχουν σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα, τα κίνητρα που τους ωθούν αλλά και τους παράγοντες που τους απωθούν. Τέλος, διερευνήθηκαν οι απόψεις σχετικά με το πόσο πιστεύουν ότι η συμμέτοχη σε επιμορφωτικά προγράμματα καλύπτει τις ανάγκες τους για την απόδοση των καθηκόντων τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ποσοτική και συμπληρώθηκε με την ποιοτική. Συγκεκριμένα το κύριο ερευνητικό εργαλείο ήταν το ερωτηματολόγιο και δευτερευόντως η ημιδομημένη συνέντευξη. Το δείγμα της έρευνας ήταν οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου. Σε σύνολο πενήντα επτά ατόμων το τελικό δείγμα ήταν τα πενήντα δύο. Η έρευνα έδειξε ότι οι εργαζόμενοι στο Δήμο πιστεύουν ότι η επιμόρφωση βοηθά στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Αποσαφηνίστηκαν τα κίνητρα συμμετοχής με κυριότερα την ανάγκη απόκτησης νέων γνώσεων και επικαιροποίησης των ήδη υπάρχουσων. Επίσης, οι ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα με κυριότερους τις οικογενειακές υποχρεώσεις και την έλλειψη προσωπικού χρόνου. Κλείνοντας, έγινε αντιληπτό πόσο η επιμόρφωση επηρεάζει την επαγγελματική εξέλιξη και την απόδοση του κάθε εργαζόμενου.
Περιέχει πίνακες και διαγράμματα
With the new world order, countries are required to adapt new circumstances. Governments are called to be tighter and more centralized in order to be able to cope with new information and other situations. These changes are reaching even the smallest local level, the Municipalities. For the purpose of this study, the training needs of the permanent staff of Municipality of Doridos in Fokida, Greece were investigated. This investigation regards the recognition of the shortcomings and the difficulties of the daily working routine. Also, the need to participate in a training program, the incentives that drives them and the factors that repel them. Finally, the views on how much they believe the participation in training programs covers their needs in the performance of their duties and professional development has been explored. The method that was used was the quantitative, supplemented by qualitive. In particular, the main research tool was the questionnaire and secondly the semi-structured interview. The sample of the survey was the officials of the Municipality. In a total of fifty seven subjects the final sample was fifty two. The study showed that the workers in th Municipality believe that the training helps their professional development. The motivation for participation was clarified, mainly with the need to acquire new knowledge and to update the existing one. Also, the inhibiting factors of participation in training programs were clarified, such as family obligations and lack of personal time. In coclusion, it was perceived how training influencies the professional development and performance of each employee.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Επιμόρφωση
Δήμος
Εκπαίδευση ενηλίκων


Ελληνική γλώσσα

2018-09-23
2018-10-09T07:51:25Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
49
120*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.