Τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) στην Ελλάδα την περίοδο 2010 – 2017 : Μελέτη Ικανοποίησης εκπαιδευτικών αναγκών και προοπτικές προώθησης στην αγορά εργασίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) στην Ελλάδα την περίοδο 2010 – 2017 : Μελέτη Ικανοποίησης εκπαιδευτικών αναγκών και προοπτικές προώθησης στην αγορά εργασίας

ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ρέμος Αρμάος
Βίβιαν – Παρασκευή Γαλατά

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση τα τελευταία χρόνια προβάλλεται από τους Θεσμούς ως η ιδανικότερη πρόταση για την αύξηση της απασχόλησης των νέων με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Στην Ελλάδα η ΕΕΚ δεν έχει υπάρξει ιδιαίτερα δημοφιλής τα χρόνια πριν την οικονομική κρίση. Όμως από το 2010 και μετά έχει παρατηρηθεί αύξηση στη συμμετοχή, από τη συστηματική προσπάθεια για αναβάθμιση του θεσμού. Ο κυριότερος φορέας της Δημόσιας Διοίκησης που έχει αναλάβει την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση των νέων είναι τα Δ.ΙΕΚ με στόχο την ομαλή ένταξη τους στην αγορά εργασίας, μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των σπουδών τους. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να περιγράψει την επίδραση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των αποφοίτων τους., καθώς και να εκτιμηθεί η συνεισφορά του φορέα στην προώθηση των σπουδαστών στην αγορά εργασίας μέσω του θεσμού της Μαθητείας. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική ανάλυση δεδομένων με την εφαρμογή του στατιστικού πακέτου SPSS 22, μέσω της αξιοποίησης της μεθόδου της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης. Ο Πληθυσμός της έρευνας απαρτιζόταν από 156 συνολικά απόφοιτους των Δ.ΙΕΚ του Νομού Αττικής των ετών 2012-2017. Σύμφωνα με τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας οι απόφοιτοι δηλώνουν αρκετά δυσαρεστημένοι από τις υποδομές και τη δυσκαμψία του κανονισμού λειτουργίας ,καθώς και από τη συνεισφορά του φορέα στην προώθηση τους στην αγορά εργασίας. Υποστηρίζουν ότι χρειάζεται ενίσχυση ο θεσμός της Μαθητείας καθώς και καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου. Μέσω της έρευνας αυτής πραγματοποιήθηκε η προσπάθεια να αξιολογηθεί από την πλευρά των αποφοίτων της ΕΕΚ το κατά πόσο τα προγράμματα των Δ.ΙΕΚ ικανοποιούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων, λειτουργώντας αποτελεσματικά στο πλαίσιο της ποιοτικής αναβάθμισής τους και να εντοπιστούν πιθανά αρνητικά σημεία, ώστε να γίνουν προτάσεις για την βελτίωση τους.
The VET System is portrayed by the Institutions as the ideal proposal in increasing the employment of young people in order to meet the rising competitiveness of the European economy. In Greece, the VET System has not been highly looked upon, particularly in the years before the financial crisis. However, since 2010, there has been witnessed an increase in participation, which derives from the methodical effort to upgrade the Institution.The main body of the Public Administration, which has taken on both the education and vocational training of young people, is the D.IEK (Public Institutes VET System); its aim being to efficiently promote them into the labor market. The way to achieve this is through the qualitative upgrading of their studies.The aim of this study was to reveal the impact both the organization and the operation of D.IEK had on the fulfillment of the educational needs of their graduates as well as to assess how much a role the institution actually played in ensuring their students with a position in the labor market. (Through the institution of the Apprenticeship, that is).In order to carry out this study, a qualitative data analysis was used, with reference to the SPSS 22 statistical software package, which is basically a methodical utilization of resources through the descriptive statistical analysis. 156 graduates from the D.IEK in the County of Attica participated in this study between the years of 2012-2017. The collective feedback from the survey revealed the graduates’ dissatisfaction both with the infrastructure and the rigidity of its rules of operation. In addition to this, they condemned the organization’s inability to secure them a position in the labor force. They suggest that the institution of Apprenticeship strengthen and arm itself with an enhancement and awareness into the corporate field. The VET System graduates have carried out this study in an effort to evaluate the degree to which the D.IEK programmes satisfy the educational needs of their apprentices. They have functioned solely on the qualitative upgrading of the D.IEK System through the identification of possible negative aspects with the aim of enhancing the system through constructive criticism and effective proposals.
περιέχει πίνακες,διαγράμματα.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ανεργία νέων, Μαθητεία, Ικανοποίηση Εκπαιδευτικών αναγκών.


Ελληνική γλώσσα

2018-09-22
2018-10-09T08:32:36Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
82
250*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.