Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης μέσα από το νέο Πρόγραμμα Σπουδών των Θρησκευτικών σε μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης μέσα από το νέο Πρόγραμμα Σπουδών των Θρησκευτικών σε μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου

Βούλγαρη, Γεωργία

Σουσαμίδου, Αικατερίνη

Empathy is defined as the psychological condition in which someone can perceive and interpret one's feelings and place himself in the position to participate in the emotional experience of someone else. The development of empathy is positively associated to Religious Education. For this reason, this study examines whether the new Curriculum of Religious Education contributes to the development of empathy among students of E and F primary school. Other research objectives are the influence of the pupils' gender and parents’ educational level on the development of empathy. The survey involved 100 students from 10 to 13 years old. The “Index of Empathy for Children & Adolescents (Bryant, 1982) was used as adapted by Tsitsas et al. (2012) ("Customized Emotional Empathy Scale") to assess the level of student empathy. This questionnaire was given to students twice. The first phase was in March and the second in June in order to measure the levels of empathy before and after the use of the activities. In the meantime, class teachers used activities in Religious Education proposed by the new Curriculum of Religious Education. The results showed that Religious Education contributes to the cultivation of students' empathy. This finding is confirmed by earlier investigations where the link between empathy, altruism, understanding and Religious Education is evident. It was also emerged that gender affects girls’ levels of empathy. Girls display higher levels of empathy than boys, while the parents’ educational level does not affect students' empathic levels.
Ενσυναίσθηση ορίζεται ως η ψυχολογική κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο μπορεί να αντιληφθεί και να ερμηνεύσει τα συναισθήματα κάποιου άλλου και να τοποθετηθεί στη θέση του, να συμμετάσχει ουσιαστικά στη συναισθηματική εμπειρία κάποιου άλλου. Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης συνδέεται θετικά με το μάθημα των Θρησκευτικών. Γι’ αυτό τον λόγο, η παρούσα έρευνα μελετά αν το νέο Πρόγραμμα Σπουδών των Θρησκευτικών συμβάλλει στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης των μαθητών Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού. Επιμέρους ερευνητικοί στόχοι είναι η επιρροή του φύλου των μαθητών και του μορφωτικού επιπέδου των γονέων τους στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Στην έρευνα συμμετείχαν 100 μαθητές από 10 έως 13 έτη. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο “Index of Empathy for Children & Adolescents” της Bryant (1982) όπως προσαρμόστηκε από τους Τσίτσας κ. συν. (2012) («Προσαρμοσμένη Κλίμακα Συναισθηματικής Ενσυναίσθησης») για την αξιολόγηση του επιπέδου της ενσυναίσθησης των μαθητών. Το ερωτηματολόγιο αυτό δόθηκε στους μαθητές δυο φορές. Η πρώτη φάση ήταν τον Μάρτιο και η δεύτερη τον Ιούνιο για να μετρηθούν τα επίπεδα της ενσυναίσθησης πριν και μετά την αξιοποίηση των δραστηριοτήτων. Στο ενδιάμεσο διάστημα οι εκπαιδευτικοί των τάξεων αξιοποίησαν δραστηριότητες στο μάθημα των Θρησκευτικών που προτείνονται από το νέο Πρόγραμμα Σπουδών των Θρησκευτικών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μάθημα των Θρησκευτικών συμβάλλει στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των μαθητών. Αυτό το εύρημα επιβεβαιώνεται από παλαιότερες έρευνες όπου είναι φανερή η σύνδεση της ενσυναίσθησης, του αλτρουισμού και της κατανόησης με το μάθημα των Θρησκευτικών. Ακόμη, προέκυψε ότι το φύλο επηρεάζει τα επίπεδα ενσυναίσθησης των μαθητών με τα κορίτσια να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης από ό, τι τα αγόρια, ενώ, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους δεν επηρεάζει τα επίπεδα ενσυναίσθησης των μαθητών.
10 πίνακες

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

ενσυναίσθηση
νέο Πρόγραμμα Σπουδών Θρησκευτικών
μορφωτικό επίπεδο γονέων
μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού
φύλο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-09-22
2018-10-11T07:49:33Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
15
72

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.