«Ο ρόλος του σχολείου στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Εφαρμογή ενός προγράμματος για την ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας στο Νηπιαγωγείο»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
«Ο ρόλος του σχολείου στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Εφαρμογή ενός προγράμματος για την ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας στο Νηπιαγωγείο»

Κουρελή, Μαρία

Πεντέρη, Ευθυμία

During the last years resilience and school as its medium of promotion through intervening programs has been the subject of many research papers internationally. Nevertheless, in our country there have not been many relevant research papers especially for children in preschool education, a period that is considered very important for the enhancement of resilience. The aim of this research paper was to investigate whether through the implementation of the educational program “Understanding myself and the others, I become better!” we can reinforce the factors, attention/interest, initiative, self control or emotional control- behavioral self control, pro social behavior and communication, child-teacher relationship, collaboration between preschool infrastructure and family, which according to bibliography are six of the main factors that relate with the enhancement of resilience in kindergarten children. The program was designed according to the needs of the research and it includes thirty targeted psycho-educational activities. The research was conducted at two kindergarten schools in west Thessaloniki with the usage of one experimental group of twenty-eight children and one control group of thirty-one children. For the collection of data, we used the Socio-Emotional Well Being and Resilience Scale for preschool children scale, which constitutes the sole reliable research tool for this age and additionally it meets the principles and targets of the official accepted kindergarten program. Teachers and parents filled in the above-mentioned scale. The specific research tool can offer estimations regarding the social and sentimental skills of each child, skills that are connected with resilience and additionally evaluate each of the six factors of resilience. Our findings have confirmed our main hypothesis that through an appropriate educational program we can reinforce fundamental aspects that are being connected with the enhancement of resilience. Our results are being discussed in relation with relevant findings in bibliography concerning the advantages of the implementation of such intervening programs and what they can offer to the enhancement of kindergarten children’s’ resilience.
Τα τελευταία χρόνια η ψυχική ανθεκτικότητα και ο ρόλος του σχολείου ως φορέα προαγωγής της, μέσω προγραμμάτων παρέμβασης, έχει αποτελέσει το επίκεντρο πολλών μελετών σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, στη χώρα μας, δεν έχουν γίνει αρκετές αντίστοιχες έρευνες κυρίως για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, περίοδος που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας. Με την παρούσα μελέτη θελήσαμε να διερευνήσουμε εάν με την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος «Καταλαβαίνω τον εαυτό μου και τους άλλους, γίνομαι καλύτερος!» μπορούμε να ενδυναμώσουμε τους παράγοντες προσοχή/ενδιαφέρον, πρωτοβουλία, αυτοέλεγχος ή έλεγχος διάθεσης-αυτορρύθμιση συμπεριφοράς, φιλοκοινωνική συμπεριφορά και επικοινωνία, σχέση παιδιού-παιδαγωγού, συνεργασία προσχολικού πλαισίου-οικογένειας, οι οποίοι με βάση τη βιβλιογραφία είναι έξι από τους κύριους παράγοντες που σχετίζονται με την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών στο νηπιαγωγείο. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας και περιλαμβάνει 30 στοχευόμενες ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο νηπιαγωγεία της δυτικής Θεσσαλονίκης με τη χρήση μίας πειραματικής ομάδας με 28 παιδιά, στα οποία εφαρμόστηκε το πρόγραμμα, και μίας δεύτερης ομάδας με 31 παιδιά τα οποία λειτούργησαν ως ομάδα ελέγχου. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Συναισθηματικής Ευεξίας Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας (ΣΕΠ) που αποτελεί το μοναδικό αξιόπιστο εργαλείο για αυτήν την ηλικία και επιπρόσθετα ανταποκρίνεται στις αρχές και τους στόχους του ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο. Η ΣΕΠ συμπληρώθηκε από τις νηπιαγωγούς και τους γονείς. Με το εργαλείο αυτό μπορούν να εκτιμηθούν οι κοινωνικό-συναισθηματικές δεξιότητες του κάθε παιδιού που συνδέονται με την ψυχική ανθεκτικότητα και να αξιολογηθούν ξεχωριστά οι έξι κύριοι παράγοντες της. Τα ευρήματα μας επιβεβαίωσαν τη βασική μας υπόθεση ότι μέσω ενός εκπαιδευτικού προγράμματος μπορούμε να ενδυναμώσουμε βασικούς παράγοντες που συνδέονται με την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας. Τα αποτελέσματα μας συζητούνται σε σχέση με αντίστοιχα ευρήματα της βιβλιογραφίας αναφορικά με τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή τέτοιου είδους προγραμμάτων στην προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών στο νηπιαγωγείο.
Περιέχει: Πίνακες, γραφήματα, φωτογραφίες

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

preschool age
προσχολική ηλικία
preschool education
educational programs
προσχολική αγωγή
ψυχική ανθεκτικότητα
sentimental education
εκπαιδευτικά προγράμματα
συναισθηματική αγωγή
Resilience

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-09-23
2018-10-11T07:56:03Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
48
159

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.