Αυτοαντίληψη και αυτο-αποτελεσματικότητα μαθητών μέσης παιδικής ηλικίας. Ο ρόλος των μεταβλητών του φύλου και της επίδοσης σε διαφορετικά μαθησιακά αντικείμενα.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Self-perception and self-efficacy of middle-aged pupils. The role of gender variables and performance in different learning objects.
Αυτοαντίληψη και αυτο-αποτελεσματικότητα μαθητών μέσης παιδικής ηλικίας. Ο ρόλος των μεταβλητών του φύλου και της επίδοσης σε διαφορετικά μαθησιακά αντικείμενα.

ΠΑΠΟΥΛΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ

ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ, ΕΛΕΝΗ

Στόχος: Η παρούσα εργασία έχει στόχο να διερευνήσει αν η αυτοαντίληψη και η αυτο-αποτελεσματικότητα μαθητών μέσης παιδικής ηλικίας είναι δύο έννοιες που συσχετίζονται και στη συνέχεια να μελετήσει, την κάθε μία ξεχωριστά, σε συνάρτηση με τις μεταβλητές του φύλου και της σχολικής επίδοσης. Μέθοδος: Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 67 μαθητές και 71 μαθήτριες Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης δημοτικού αντίστοιχα. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες SPSS (Statistical Package for Social Sciences), έκδοση 25. Κύρια ευρήματα: Η αυτοαντίληψη είναι σημαντικά συσχετισμένη με την αυτο-αποτελεσματικότητα. Θετική είναι η σχέση της σχολικής επίδοσης με την αυτοαντίληψη αλλά και με την αυτο-αποτελεσματικότητα αντίστοιχα. Η επίδοση των κοριτσιών είναι καλύτερη από αυτή των αγοριών τόσο στη Γενική Επίδοση όσο και σε διαφορετικά μαθησιακά αντικείμενα, όπως τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Οι διαφορές των δύο φύλων ποικίλλουν αναλόγως των τομέων της αυτοαντίληψης. Τα αγόρια θεωρούν ότι έχουν καλύτερη εξωτερική εμφάνιση, σωματικές ικανότητες και σχέσεις με τους συνομηλίκους τους από τα κορίτσια, ενώ τα τελευταία εμφανίζονται να διαθέτουν υψηλότερη αυτοαντίληψη για τη σχολική τους ικανότητα και τη διαγωγή-συμπεριφορά τους. Τα κορίτσια εμφάνισαν μεγαλύτερη ακαδημαϊκή αυτο-αποτελεσματικότητα από τα αγόρια ενώ στους άλλους δύο τομείς αυτο-αποτελεσματικότητας (κοινωνική και συναισθηματική) δεν παρουσιάστηκε καμία διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα. Προεκτάσεις: Η παρούσα εργασία δύναται να συνεισφέρει με τα ευρήματα της στην ανάδειξη της ανάγκης εφαρμογής νέων ακαδημαϊκών πρακτικών και πολιτικών που θα ενθαρρύνουν και θα καλλιεργούν την αυτοαντίληψη και την αυτο-αποτελεσματικότητα των μαθητριών/-ών, επιδιώκοντας ταυτόχρονα, τη διαμόρφωση ενός σαφέστερου μοντέλου κατανόησης τόσο της αυτοαντίληψης όσο και της αυτο-αποτελεσματικότητας ανά φύλο προσανατολισμένου περισσότερο σε συγκεκριμένα έργα και δραστηριότητες διαφορετικών δεξιοτήτων.
Objective: This paper aims to investigate whether the self-perception and self-efficacy of middle-aged pupils are two concepts that are correlated and then studied, each separately, based on gender variables and school performance. Methods: A total of 67 pupils and 71 5th and 6th grade primary school pupils participated in the survey respectively. For the statistical analysis of the data, the Statistic Package for Social Sciences (SPSS), version 25, was used. Main findings: Self- perception is significantly correlated with self-efficacy. Positive is the relationship between school performance and self-esteem as well as self-efficacy respectively. The performance of girls is better than that of boys both in General Performance and in different learning subjects such as Language and Mathematics. Gender differences vary according to the areas of self-perception. Boys consider that they have better outward appearance, physical abilities and peer relationships than girls, while the latter appear to have a higher self- perception for their schooling ability and behavior-behavior. Girls showed greater academic self-efficacy than boys, while in the other two areas of self-efficacy (social and emotional) there was no difference between the two sexes. Extensions: The present work can contribute with its findings to the emergence of the need to apply new academic practices and policies that will encourage and foster self- perception and self-efficacy of pupils, seeking at the same time, to develop a clearer model of understanding both self-perception and self-efficacy by gender, more geared to specific projects and activities of different skills.
Περιέχει: πίνακες και διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

self-perception, self-efficacy, middle childhood, gender, school performance
αυτοαντίληψη, αυτο-αποτελεσματικότητα, μέση παιδική ηλικία, φύλο, σχολική επίδοση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-09-23
2018-10-11T07:57:39Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
26
105*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.