Η ομαδοσυνεργατική εκπαιδευτική διαδικασία ως πτυχή της διδακτικής και μαθησιακής διάστασης του σχολείου: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
The collaborative educational process as aspect of the teaching and learning dimension of school: The opinions of Secondary Education Teachers
Η ομαδοσυνεργατική εκπαιδευτική διαδικασία ως πτυχή της διδακτικής και μαθησιακής διάστασης του σχολείου: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κουμουλίδου, Ελένη

Αντωνίου, Παναγιώτης
Χατζηνικήτα, Βασιλεία
Σοφιανοπούλου, Χρύσα

Περιέχει πίνακες, διαγράμματα
The purpose of this research is to explore the opinions of secondary education teachers on the collaborative learning process. More specifically, it examines the views of teachers as to the initial benefits of the cooperative process when applying within the classroom to the teachers themselves. In addition, it also studies their views of what pedagogical characteristics the teacher should have in order to carry out a group student activity, what is his role in this process, how important is his/hers training and the properly preparation before the implementation of the method, to which students and to which courses the collaborative method gives the best possible results and finally which are those cooperative techniques that teachers mainly use. Furthermore, this study explores the views of teachers regarding the benefits that students derive from its implementation. These benefits can be distinguished at a cognitive, social and emotional level. Finally, examines their opinions as far as the importance of friendly relations is concerned between the members of the group as well as on the support of the socially weak student by the teacher and his classmates.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσον αφορά την ομαδοσυνεργατική διαδικασία μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά αρχικά με τα οφέλη που προσφέρει η ομαδοσυνεργατική διαδικασία κατά την εφαρμογή της εντός της σχολικής αίθουσας στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Επιπρόσθετα, μελετά τις απόψεις τους για το ποια παιδαγωγικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτικός προκειμένου να φέρει εις πέρας μια ομαδική μαθητική δραστηριότητα, ποιος είναι ο ρόλος του σε αυτήν την διαδικασία, πόσο σημαντική είναι η κατάρτισή του και η κατάλληλη προετοιμασία του πριν την εφαρμογή της μεθόδου, σε ποιους μαθητές και σε ποια μαθήματα η ομαδοσυνεργατική δίνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα καθώς επίσης και ποιες είναι οι τεχνικές εκείνες που οι εκπαιδευτικοί κυρίως χρησιμοποιούν κατά την υλοποίησή της. Ακόμη η παρούσα μελέτη διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές από την εφαρμογή της μεθόδου. Τα οφέλη αυτά διακρίνονται σε γνωσιακού, κοινωνικού και συναισθηματικού επιπέδου. Τέλος, διερευνούνται οι απόψεις τους σχετικά με τη σπουδαιότητα των φιλικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της ομάδας καθώς επίσης και την ύπαρξη αναγκαιότητας για στήριξη στον κοινωνικά αδύναμο μαθητή τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τους συμμαθητές του.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Collaborative learning process
Ομαδοσυνεργατική διαδικασία μάθησης
Απόψεις των εκπαιδευτικών
Teachers' opinions

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-09-21
2018-10-11T08:04:53Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

154
2
3*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.