Πολιτισμική Ετερότητα και Σχολικός Εκφοβισμός: Η διερεύνηση των εμπειριών και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Cultural Diversity and School Bullying: Exploring the experiences and perceptions of Primary and Secondary Education teachers
Πολιτισμική Ετερότητα και Σχολικός Εκφοβισμός: Η διερεύνηση των εμπειριών και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΜΥΛΩΝΑ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ

Παπακωνσταντίνου, Παναγιώτης
Γκότοβος, Αθανάσιος

Over the last decades, the school community has to face an event which constantly reminds us of its growing presence through the types of violence it causes. The description refers, of course, to the phenomenon of School Bullying or School Violence, which occurs in the educational field in the form of verbal, physical, cyber, sexual as well as racist violence. Greece is characterized as a host country for foreigners, where teachers are invited to accommodate migrant children as well. A catalytic presence for the regulation of both educational and non-educational issues that arise in school is none other than the teacher . The purpose of this study is to investigate the perceptions of the Primary and Secondary Education teachers of the prefecture of Larissa regarding the existing relationship between school bullying and cultural dignity. For this reason, we chose a Mixed Method research project. On the part of the qualitative method, the semi-structured interview tool was used, as we spoke with five primary school teachers and an equal number of secondary education teachers in the prefecture of Larissa. The quantitative method of approaching the results was done by completing a questionnaire, which was answered by 97 teachers on both levels. As far as the main findings are concerned, the respondents in both cases do not see any absolute correlation between School Bullying and Cultural Diversity. As they argue, schooling episodes are not so frequent in their schools, they think it is a superpowered phenomenon and they place great emphasis on preventing it.
Περιέχει: εικόνες και πίνακες
Τις τελευταίες δεκαετίες η σχολική κοινότητα καλείται να έρθει αντιμέτωπη με ένα γεγονός το οποίο συνεχώς μας υπενθυμίζει την ολοένα και αυξανόμενη παρουσία του λόγω της βίας που προκαλεί. Η περιγραφή αναφέρεται, βεβαίως, στο φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού ή αλλιώς της Σχολικής Βίας (bullying), το οποίο συναντάται στον εκπαιδευτικό χώρο με τη μορφή της λεκτικής, σωματικής, διαδικτυακής, σεξουαλικής αλλά και ρατσιστικής βίας. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως μια κατεξοχήν χώρα υποδοχής αλλοεθνών που στους εκπαιδευτικούς της κόλπους καλείται να φιλοξενήσει τα παιδιά των μεταναστών. Καταλυτική παρουσία για τη ρύθμιση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και μη ζητημάτων που προκύπτουν στο σχολείο, δεν είναι άλλος από τον εκπαιδευτικό. Σκοπός λοιπόν, της παρούσας έρευνας, είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Λάρισας αναφορικά με την υπάρχουσα σχέση μεταξύ του Σχολικού Εκφοβισμού και της Πολιτισμικής Ετερότητας. Για το λόγο αυτό, επιλέξαμε έναν ερευνητικό σχεδιασμό Μικτών Μεθόδων. Σχετικά με το κομμάτι της ποιοτικής μεθόδου, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο της ημι- δομημένης συνέντευξης καθώς συνομιλήσαμε με πέντε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και με τον ανάλογο αριθμό διδασκόντων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Λάρισας. Η ποσοτική μέθοδος προσέγγισης των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου που περιείχε κλειστές ερωτήσεις στο οποίο απάντησαν 97 εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων. Όσον αφορά τα κύρια ευρήματα, οι ερωτώμενοι και στις δύο περιπτώσεις, δε διαπιστώνουν καμία απολύτως συσχέτιση ανάμεσα στο Σχολικό Εκφοβισμό και την Πολιτισμική Ετερότητα. Όπως μάλιστα υποστηρίζουν, στα σχολεία τους δεν υφίστανται τόσο συχνά επεισόδια Σχολικής Βίας , θεωρούν πως είναι ένα υπερπροβαλλόμενο φαινόμενο και δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην πρόληψή του.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

School Bullying, Cultural Diversity, teachers’ perceptions, Primary and Secondary Education, Larisa Perfecture
Σχολικός Εκφοβισμός, Πολιτισμική Ετερότητα, αντιλήψεις εκπαιδευτικών, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ν. Λάρισας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-09-21
2018-10-11T08:06:31Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

177
2
48

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.