Απόψεις και πρακτικές εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Απόψεις και πρακτικές εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία

Τριανταφύλλου Λήδα

Βεκύρη, Ιωάννα
Τζιμογιάννης, Αθανάσιος

Η χρήση κινητών συσκευών στην εκπαίδευση αποτελεί μία καινοτόμο εκπαιδευτική πρακτική, που χρησιμοποιείται στις αναπτυγμένες χώρες του 21ου αιώνα. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων και των πρακτικών των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αφορούν στη χρήση φορητών συσκευών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, μελετώνται οι τρόποι χρήσης των κινητών συσκευών στη διδασκαλία και στην τάξη από τους εκπαιδευτικούς, οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τα οφέλη που αυτές παρουσιάζουν για τους μαθητές και τους ίδιους τους δασκάλους, καθώς και τα εμπόδια που συναντάνε και καλούνται να υπερκεράσουν οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθεια αξιοποίησής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία εντός και εκτός τάξης. Η μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας ήταν ποιοτική και για τη συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν δέκα (10) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, επτά γυναίκες και τρεις άντρες, διαφορετικής ηλικίας, οι οποίοι είχαν εκτεταμένη εμπειρία από τη χρήση κινητών συσκευών στην τάξη. Μεταξύ των ευρημάτων αξίζει να σημειωθεί η θετική στάση του συνόλου των εκπαιδευτικών απέναντι στη φορητή μάθηση, η ανάδειξη πολλών πλεονεκτημάτων (όπως ανάπτυξη κριτικής ικανότητας, μείωση βάρους σχολικής τσάντας, εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες, άμεση επικοινωνία, ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων), καθώς και ο εντοπισμός ανασταλτικών παραγόντων (διστακτικότητα γονέων, άγχος εκπαιδευτικών, τεχνικές δυσκολίες κ.ά.). Τέλος, σημειώθηκε η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ως ιδιαίτερα σημαντική για την ορθή χρήση των συσκευών στη διδασκαλία. Με δεδομένο ότι οι έρευνες για αυτό το θέμα στον ελλαδικό χώρο είναι περιορισμένες, η παρούσα εργασία συνεισέφερε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, αναδεικνύοντας τις απόψεις και τις πρακτικές των Ελλήνων εκπαιδευτικών.
The use of mobile devices in education is an innovative way of teaching in the developed countries of the 21st century. The aim of this thesis is to investigate the perceptions and practices of primary school teachers regarding the use of mobile devices during teaching. Specifically, the study examined the ways teachers use mobile devices in their classroom, teachers’ views on the benefits that these devices offer to students and teachers, as well as on the obstacles that are encountered and have to be surpassed in order to properly integrate these devices into the educational process inside and outside the classroom. A qualitative approach was utilized and data were collected through semi-structured interviews. Participants in the survey were ten (10) primary school teachers, seven women and three men, of different ages, who had extensive experience in the use of mobile devices in the classroom. Findings include the positive attitude of all the teachers towards mobile learning, the benefits that were perceived by teachers (such as development of critical thinking, reduction of school bag weight, easy access to information, direct communication, the development of technological skills) as well as restraining factors (parents’ reluctance, teachers’ anxiety, technical difficulties etc). Finally, it was important for the teachers to be trained for the proper use of mobile devices in teaching. Given that the research on this topic is limited in Greece, this thesis has contributed to the existing bibliography, highlighting the views and practices of Greek teachers regarding the educational uses of mobile devices.
Περιεχόμενα, πίνακες

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

απόψεις
πρακτικές
Εκπαιδευτικοί
κινητές συσκευές

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-10-11T08:09:04Z
2018-09-21


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
85
10

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.