Στάσεις και Αντιλήψεις Μαθητών για τη Φυσική Αγωγή και τη συμμετοχή τους σε μικτές ή αμιγείς ομάδες εκγύμνασης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Στάσεις και Αντιλήψεις Μαθητών για τη Φυσική Αγωγή και τη συμμετοχή τους σε μικτές ή αμιγείς ομάδες εκγύμνασης

Τσούτσουρα, Μαρία

Τζεκάκη, Μαριάννα
Καρτερολιώτης, Κωνσταντίνος

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εξέταση των στάσεων και των αντιλήψεων μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου προς το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Συγκεκριμένα εξέτασε τις στάσεις αναφορικά με τους παράγοντες ευχαρίστηση και χρησιμότητα στη Φυσική Αγωγή. Στις αντιλήψεις επικέντρωσε την έρευνα στους παράγοντες αντιλαμβανόμενη εικόνα στο μάθημα και σωματική αυτοαντίληψη. Επιπλέον διερεύνησε τις αντιλήψεις των μαθητών για τις μικτές ή αμιγείς ομάδες εκγύμνασης. Στην έρευνα συμμετείχαν 255 μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου, 129 κορίτσια και 126 αγόρια. Από την ανάλυση των δεδομένων βρέθηκε ότι οι μαθητές στο σύνολό τους έχουν θετικές στάσεις και θετική αυτοαντίληψη προς το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Η ανάλυση των παραγόντων με την εφαρμογή του στατιστικού κριτηρίου t-test δεν βρήκε διαφορές στις στάσεις και στις αντιλήψεις ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια, αλλά εντόπισε διαφορές ανάμεσα στους μαθητές των διαφορετικών βαθμίδων. Οι μαθητές του Δημοτικού παρουσίασαν θετικότερες στάσεις και θετικότερη αυτοαντίληψη από τους μαθητές του Γυμνασίου. Η εφαρμογή του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης Pearson r βρήκε θετική συσχέτιση ανάμεσα στους δύο παράγοντες των στάσεων και της αυτοαντίληψης. Η περιγραφική στατιστική για την εξέταση των δεδομένων για τις αντιλήψεις των μαθητών για τις μικτές ή αμιγείς ομάδες εκγύμνασης βρήκε ότι γενικά οι μαθητές του δείγματος στο μεγαλύτερο ποσοστό τους δεν ενδιαφέρονται για τον τρόπο χωρισμού των ομάδων, με δεύτερη επιλογή τις μικτές ομάδες εκγύμνασης. Σε κάποιες περιπτώσεις οι μαθητές επέλεξαν τις αμιγείς ομάδες, γιατί (α) μπορούν να είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί, (β) για τον φόβο των τραυματισμών και (γ) για τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε ομαδικά αθλήματα. Η στατιστική ανάλυση των ερωτήσεων εντόπισε στατιστικά σημαντικές διαφορές στις αντιλήψεις ανάμεσα στους μαθητές/τριες από διαφορετικές βαθμίδες αλλά όχι ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια.
The purpose of this study was to examine primary and middle school students attitudes and perceptions towards physical education. In particular, he examined the attitudes regarding the factors of pleasure and utility of physical education (PE). The perceptions focused research on factors perceived in self-esteem and body-esteem. In addition, the study investigated students' perceptions in coeducational and same-sex physical classes. Participants were 255 primary and middle school students, 129 girls and 126 boys. The findings indicated that most of the students perceived positive attitudes and a positive self-esteem towards the subject of PE. The analysis of the factors with the application of the statistical t-test criterion did not find differences between boys and girls attitudes and perceptions, but found differences between students of different school grades. Primary school students presented more positive attitudes and a more positive self-esteem from middle school students. The application of Pearson's linear correlation coefficient r found a positive correlation between the two factors of attitudes and self-perception. Descriptive statistics for examining students' perceptions of coeducational or same-sex exercise groups found that most of the students were not interested in how teams are separated and in the second choice they preferred the mixed training groups. In some cases, the students have chosen the same-sex teams because (a) they can be more competitive, (b) the fear of injuries and (c) the higher participation in team sports. The analysis of the questions identified statistically significant differences in perceptions towards coed or same-sex classes between different grades but not between boys and girls.
Περιέχει πίνακες και διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Στάσεις προς τη Φυσική Αγωγή
Φυσική Αγωγή
Αντιλήψεις προς τη Φυσική Αγωγή
Μικτές και Αμιγείς ομάδες εκγύμνασης

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-09-22
2018-10-11T08:09:41Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

33
100
3

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.