Διερεύνηση των γνώσεων και πρακτικών χρήσης των ΤΠΕ σε εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Διερεύνηση των γνώσεων και πρακτικών χρήσης των ΤΠΕ σε εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης

Σταυρίδου, Εύχαρις

Τζιμογιάννης , Αθανάσιος
Σοφιανοπούλου, Χρυσούλα

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των γνώσεων των νηπιαγωγών Νομού Κοζάνης στις ΤΠΕ και πως αυτές σχετίζονται με τις πρακτικές χρήσης και την ένταξη των ΤΠΕ στην τάξη του νηπιαγωγείου. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα, με ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο συμμετείχαν νηπιαγωγοί του Νομού Κοζάνης. Παράλληλα εξετάστηκαν οι πρακτικές χρήσης των ΤΠΕ στη διευθέτηση των διοικητικών καθηκόντων των προϊσταμένων νηπιαγωγείου και ο ρόλος της επιμόρφωσης στη χρήση των ΤΠΕ καθώς και η δυνατότητα χρήσης της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην επιμόρφωση των ΤΠΕ. Τα κύρια ευρήματα της μελέτης δείχνουν πως υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις γνώσεις των νηπιαγωγών στις ΤΠΕ και στις πρακτικές χρήσης τους στην τάξη. Επίσης, η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στις ΤΠΕ παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στη διαμόρφωση των γνώσεων όσο και στις πρακτικές χρήσης. Ωστόσο φαίνεται πως οι νηπιαγωγοί, ακόμα κι όταν γνωρίζουν ποικίλα εκπαιδευτικά λογισμικά τείνουν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα λογισμικά που είναι περισσότερα εξοικειωμένες. Επίσης, απαραίτητη κρίνεται η χρήση των ΤΠΕ και στα διοικητικά καθήκοντα προϊσταμένης, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών γίνεται με χρήση ΤΠΕ. Τέλος, θεωρείται ωφέλιμη από τις νηπιαγωγούς η διαρκής επιμόρφωση τους σε θέματα που αφορούν ΤΠΕ μέσω της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Από την παρούσα μελέτη προκύπτουν νέα θέματα προς διερεύνηση ώστε να μελετηθούν σε βάθος οι δυνατότητες και ο τρόπος διαρκούς επιμόρφωσης στις ΤΠΕ μέσω της ΕξΑΕ ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για καινοτόμα δράση μέσω των ΤΠΕ στα νηπιαγωγεία.
Πίνακες και Διαγράμματα
The purpose of this study was to investigate the knowledge of Kozani Prefecture teachers in ICT and how they relate to the usage practices and the integration of ICT in the kindergarten class. For this reason, the researcher conducted a quantitative survey, using a questionnaire with kindergarten teachers participants. At the same time, investigated the practices of using ICT in solving the administrative tasks of the nursery supervisors and the role of training in the use of ICT as well as the use of Distance Learning in ICT training. The main findings of the study show that there is a relationship between the knowledge of ICT teachers and their classroom use practices. In addition, nursery education in ICT plays an important role both in the formation of knowledge and in practice. However, it seems that kindergarten teachers, even when they know a variety of educational software, use specific softwares that are more familiar. It is also necessary to use the ICT and the administrative tasks of the nursery director as most of the work is done using ICT. Finally, it is considered beneficial by their kindergarten that they should be constantly trained on ICT-related issues through Education. The present study presents new topics to be studied to study in depth the possibilities and the way of continuous training of ICTs through Distance Learning in order to create the right conditions for innovative action through ICT in kindergartens.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

ΤΠΕ, προσχολική εκπαίδευση, επιμόρφωση νηπιαγωγών, ΕξΑΕ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-10-11T08:12:40Z
2018-09-29


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

77
24
2*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.